Đề tài Thực trạng thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu tại công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 3

I. KHÁI NIỆM THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU: 3

1. Khái niệm: 3

2. Tính chất của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 5

3. Mã số thuế: 6

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU: 8

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987: 8

2. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991: 9

3. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1993: 9

4. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1998: 9

5. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005: 11

III. ÐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU: 15

1. Ðịnh nghĩa đối tượng chịu thuế: 15

2. Những đối tượng chịu thuế theo Luật hiện hành: 15

3. Ðối tượng không chịu thuế: 16

4. Ðối tượng nộp thuế: 17

IV. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ: 17

1. Căn cứ tính thuế: 17

1.1. Giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 18

1.2. Thuế suất: 18

1.3. Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: 19

2. Phương pháp tính thuế: 19

V. CHẾ ÐỘ MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ: 19

1. Miễn thuế: 19

2. Giảm thuế: 21

VI. ÐĂNG KÝ KÊ KHAI, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ, TRUY THU THUẾ: 21

1. Ðăng ký kê khai thuế: 22

2. Nộp thuế: 22

3. Hoàn thuế: 23

4. Truy thu thuế: 24

5. Quản lý nhà nước về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 25

5.1 Nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan hải quan: 25

5.2 Xử lý vi phạm về thuế: 26

5.3 Giải quyết khiếu nại về thuế: 27

VII. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐẾN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU: 28

1. Cam kết về thuế quan trong WTO của Việt Nam: 28

2. Sự ảnh hưởng khi cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo WTO: 29

CHƯƠNG II 32

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 32

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: 32

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu: 32

2. Chức năng của công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu: 33

3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu: 34

4. Các đặc điểm của công ty: 37

4.1. Vốn kinh doanh: 37

4.2. Về nguồn nhân lực: 38

4.3. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 40

4.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 41

4.5. Mối quan hệ giữa công ty với các cơ quan nhà nước: 42

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: 44

6. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 2006-2008: 47

II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY: 52

1. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 52

1.1 Số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 52

1.2 Giá tính thuế, tỷ giá tính thuế, đồng tiền nộp thuế: 52

1.3 Thuế suất: 53

2. Kê khai nộp thuế: 56

3. Hoàn thuế xuất nhập khẩu: 65

CHƯƠNG 3 69

NHỮNG BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 69

TY KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 69

I. Những biện pháp liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu của Nhà nước: 69

II. Những biện pháp nhìn từ góc độ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 70

III. Những kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước: 77

1. Đối với Bộ Tài Chính: 77

2 Đối với Tổng cục Hải quan: 78

3 Đối với cơ quan quản lý thuế: 78

4 Đối với Bộ xây dựng: 79

5. Đối với Tổng công ty gốm xây dựng và thủy tinh Viglacera: 79

IV. Những kiến nghị đối với công ty: 80

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82Z

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY