Đề tài thực trạng kênh phân phối dược phẩm tại Việt Nam - Áp dụng cho việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH DP Gia Phú

CHƯƠNG I : NHỮNG LÝ L¬UẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH

TIÊU THỤ DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM 3

I .NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM. 3

1. Những khái niệm về kinh doanh dược phẩm 3

2. Sự hình thành trung tâm bán buôn và nhà thuốc bán lẻ 3

II. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 4

1. Khái niệm về kênh phân phối 4

2. Bản chất của kênh phân phối 5

2.1. Lý do sử dụng kênh phân phối trung gia 5

2.2. Chức năng kênh phân phối 6

3. Cấu trúc và các bộ phận của kênh phân phối. 6

III. QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI 7

1. Khái niệm thiết kế kênh 7

2. Mô hình quyết định thiết kế kênh 7

2.1. Nhận dạng nhu cầu về quyết định thiết kế kênh 7

2.2. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối 8

2.3. Phân loại các công việc phân phối 9

2.4. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế 10

2.5. Đánh giá các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh 10

2.5.1. Biến số về thị trường 10

2.5.2. Các biến số về sản phẩm 11

2.5.3. Các biến số về công ty 11

2.5.4. Các biến số trung gian 12

2.5.5. Các biến số hành vi 12

2.5.6. Các biến số môi trường 13

2.6. Đánh giá lựa chọn cấu trúc kênh tốt nhất 14

2.6.1. Tiêu chuẩn đánh giá 14

2.6.2. Các phương pháp đánh giá 15

2.7. Lựa chọn các thành viên tham gia kênh phân phối. 16

IV. QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI 16

1. Khái niệm về quản lý kênh phân phối 16

2. Quá trình quản lý mạng lưới kênh phân phối 16

2.1. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh 16

2.2. Tuyển chọn thay thế các thành viên kênh 18

2.3. Quản lý mâu thuẫn và cạnh tranh trong kênh 18

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊNH TIÊU THỤ

CỦA TNHH DƯỢC PHẨM GIA PHÚ 20

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA CÔNG TY TNHH DP GIA PHÚ 20

1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH DP Gia Phú 21

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH DP Gia Phú 24

3. Sơ đồ phát triển kinh doanh của công ty Gia Phú 25

4. Chiến lược phát triển của công ty TNHH DP Gia Phú 25

II. HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 25

1. Các loại cây phân phối cơ bản 25

1.1. Trên thị trường Dược Phẩm sản xuất trong nước 25

1.2. Trên thị trường nhập khẩu uỷ thác 26

2. Các thành viên của kênh 28

III. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM

CỦA CÔNG TY TNHH DP GIA PHÚ 29

1. Sự hình thành hệ thống kênh phân phối. 29

2. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế 30

3. Hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH DP Gia Phú 32

3.1. Lựa chọn mô hình hoạt động của Công ty 33

3.2. Tổ chức của bộ phận marketing cho những sản phẩm của công ty Gia Phú hiện nay 34

3.3. Các chính sách marketing bộ phận của Công ty 34

3.3.1. Chính sách sản phẩm 35

3.3.2. Chính sách giá 37

3.3.3. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 37

3.3.4. Chính sách phân phối 38

4. Mô hình kênh phân phối của công ty DP Gia Phú 38

4.1 Mô hình tại Hà Nội 38

4.2 Mô hình kênh trung gian 39

5. Tổ chức quản lý hoạt động của các thành viên kênh 39

6. Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối 41

7. Những đánh giá về hệ thống kênh phân phối 42

7.1. Cơ cấu của hệ thống kênh phân phối 42

7.2. Quy mô hệ thống kênh phân phối của công ty 43

7.3. Chất lượng của hệ thống kênh phân phối 43

CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN

THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 44

1. Phân tích về môi trường kinh doanh và thị trường 44

2. Các mục tiêu chiến lược marketing - mix 45

3. Giải quyết mâu thuẫn các thành viên trong kênh 52

4. Chăm sóc khách hàng của các thành viên kênh 53

Tµi liÖu tham kh¶o 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY