Đề tài Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ gigatech Việt Nam

Lời mở đầu 1

Phần I : Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam 3

1. KháI quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 4

3. Đặc điểm bộ máy quản ly cuả Công ty 4

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản ly doanh nghiệp 4

3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản ly doanh nghiệp 5

3.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty 7

3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 7

3.3.2. Các chế độ kế toán áp dụng 10

3.3.3. Đặc điểm bộ sổ kế toán tại Công ty 11

Phần II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam 14

1. Đặc điểm chung về phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt nam 14

1.1. Các phương thức bán hàng 14

1.1.1. Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp 14

1.1.2. Phương thức bán hàng thu tiền trả chậm 15

1.2. Tài khoản sử dụng 15

2. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam 15

2.1.Kế toán bán hàng tại Công ty 15

2.1.1. Tính giá hàng hoá xuất bán 15

2.1.2. Kế toán quá trình bán hàng theo phương thức bán buôn 17

2.1.3. Kế toán quá trình bán hàng theo phương thức bán lẻ 25

2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ 28

2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 29

2.4. Kế toán thanh toán với khách hàng 30

2.5. Kế toán chi tiết hàng hoá 36

2.5.1. Công tác kiểm kê hàng hoá tại Công ty 36

2.5.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho 36

2.6. Kế toán chi phí quản ly doanh nghiệp 37

2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 40

Phần III : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty 44

1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ GIGATECH Việt Nam 44

1.1. Ưu điểm 44

1.2. Những tồn tại 45

2. Phương hướng, giảI pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 48

2.1. Những nguyên tắc chính nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty 48

Kết luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY