Đề tài Thực trạng hạch toán khấu hao tài sản cố định ở Việt Nam hiện nay - Một số giải pháp

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần A: Lý luận chung về khấu hao TSCĐ. 2

I. Những vấn đề chung về khấu hao TSCĐ. 2

1. Tài sản cố định và lí do trích khấu hao TSCĐ. 2

2. Bản chất của khấu hao. 2

3. Thời gian hữu dụng của TSCĐ. 3

4. Giá trị tận dụng. 4

5. Sử dụng TSCĐ đã khấu hao hết. 4

II. Các phương pháp khấu hao TSCĐ. 4

1. Phương pháp khấu hao đều 4

2. Phương pháp sản lượng. 5

3. Các phương pháp khấu hao nhanh 6

3.1. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 6

3.2. Phương pháp khấu hao theo tổng số các năm. 7

3.3. ảnh hưởng của khấu hao nhanh với thuế lợi tức 7

4. Lựa chọn phương pháp 8

III. Phương pháp hạch toán kế toán khấu hao TSCĐ. 8

1. Nguyên tắc hạch toán. 8

2. Phương pháp hạch toán 9

2.1. Tài khoản sử dụng 9

2.2. Phương pháp hạch toán 9

3. Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 10

IV.Ý nghĩa của việc trích khấu hao TSCĐ vào việc quản lí TSCĐ và bảo toàn vốn trong doanh nghiệp 12

1. Khấu hao và bảng Tổng kết tài sản 12

2. Khấu hao với việc bảo toàn vốn trong doanh nghiệp 12

3. Lưới chắn thuế của khấu hao 13

Phần B: thực trạng hạch toán KHTSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay và một số giải pháp thực hiện 14

I.Những kết quả tích cực trong việc thực hiện kế toán hạch toán KHTSCĐ 14

II. Những tồn tại trong việc hạch toán khấu hao TSCĐ- Các giải pháp 16

Kết luận 19

Tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY