Đề tài Thưc trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG 4

1. Khái niệm về đầu tư 4

a. Đầu tư. 4

b. Đầu tư nước ngoài 4

2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

3. Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

a. Tính tất yếu của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. 5

b. Tính tất yếu khách quan phải thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

tại Việt Nam. 7

4. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các nước đang

phát triển 8

a. Tác động tích cực 8

b. Tác động tiêu cực 8

5. Các nhân tố ảnh hưởn đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp 9

nước ngoài

5.1. Luật đầu tư 9

5.2. Ổn định chính trị. 9

5.3. Cơ sở hạ tầng . 9

5.4. Đặc điểm thị trường của nước nhận vốn 9

5.5. Khả năng hồi hương của vốn 10

5.6. Chính sách tiền tệ. 10

5.7. Các chính sách kinh tế vĩ mô. 10

PHẦN II: TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN 10/2004. 11

1. Thực trạng thu hút và sữ dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ 1988 đến 10/2004. 11

a. Thời kì 1988 - 1990. 12

b. Thời kì 1991 - 1996. 12

c. Thời kì 1997 đến đầu năm 2000 14

d. Thời kỳ 2001 - 10/2004

2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển

kinh tế - xã hộỉ của Việt Nam 14

3. Những tồn tại của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại

Việt Nam 16

3.1. Chính sách và pháp luật chưa hoàn thiện 16

3.2. Nguồn thu hút vốn hẹp 16

3.3 Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý 17

3.4. Hình thức đầu tư 18

3.5. Chuyển giao công nghệ 18

3.6. Hiệu quả đầu tư 18

3.7 Những tồn tại khác 18

4. Triển vọng của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

thời gian tới 19

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CÓ HIỆU QUẢ. 20

1. Kinh nghiệm của một số nước 20

a. Các nước ASEAN 20

b. Trung Quốc 20

2. Các giải pháp 22

2.1. Các giải pháp trước mắt 22

2.2. Các giải pháp lâu dài 24

2.2.1. Phát triển nguồn nhân lực 24

2.2.2. Cải thiện môi trường pháp lí về đầu tư 26

2.2.3. Xúc tiến và lựa chọn đối tác đầu tư 27

2.2.4. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 27

2.2.5. Giữ vững ổn định chính trị 28

2.2.6. Xây dựng bộ máy nhà nước các cấp quản lí đầu tư nước ngoài mạnh về mọi mặt 29

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY