Đề tài Thực trạng đầu tư phát triển và tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu 1

Chương I: Đặc điểm của đầu tư phát triển và yêu cầu quán triệt các đặc điểm này trong công tác thực hiện đầu tư 2

I.Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển. 2

1. Đầu tư và phát triển 2

2. Đặc điểm của ĐTPT 6

II. Sự quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư 9

1. Sự quán triệt đặc điểm thứ nhất: Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư thường rất lớn 9

2. Sự quán triệt đặc điểm thứ hai: Thời kỳ đầu tư kéo dài 11

3. Sự quán triệt đặc điểm thứ ba: Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài 12

4. Sự quán triệt đặc điểm thứ tư: 13

5. Sự quán triệt đặc điểm thứ năm: Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao 13

Chương II.Thực trạng đầu tư phát triển và tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam hiện nay 15

1.Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực 15

1.1.Huy động và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển 15

1.2 Huy động nguồn nhân lực cho hoạt động đầu tư phát triển 20

2. Thực trạng thực hiện đấu tư 23

3. Thực trạng về rủi ro trong đầu tư phát triển 24

II. Tình hình quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam hiện nay. 26

1.1,Công tác quản lý đầu tư ở cấp độ vĩ mô. 26

1.2, Tình hình quản lý đầu tư phát triển ở cấp độ vi mô 29

2.Ưu điểm và hạn chế trong việc quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam. 31

2.1.Ưu điểm 31

2.2.Những hạn chế 33

Chương III. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc quán triệt đặc điểm đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam hiện nay 43

I. Các giải pháp được đưa ra với mục đích gì ? 43

II. Nội dung các giải pháp. 43

1. Cải tiến chất lượng quy hoạch. 43

2. Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho phát triển. 44

3. Tăng cường công tác giám sát đầu tư 46

4. Triển khai công tác quản lý về đấu thầu 47

5. Nâng cao năng lực khoa học công nghệ và nguồn nhân lực 48

6. Tăng cường , đổi mới công tác quản lý hoạt động xây dựng 51

7. Một số giải pháp khác 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY