Đề tài Thực trạng cổ phần hoá ở Việt Nam- Những kết quả tích cực và những khó khăn cần tháo gỡ

TrangLời nói đầu 1Phần thứ nhất:Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam 3I. Lý luận chung về cổ phần hoá các DNNN ở Việt Nam và công ty Cổ phần 31.1. Khái niệm của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần 1.2. đặc điểm của Cổ phần hoá và công ty Cổ phần 1.3. Nội dung của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần 1.4. Tổ chức quản lý của công ty Cổ phần 1.5. Những thuận lợi và khó kkhăn của công ty Cổ phần II. Tính tất yếu của việc thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam 2.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam hiện nay 2.2. Những ưu điểm của Cổ phần hoá và sự cần thiết phải Cổ phần hoá 2.3. Mục tiêu của Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Phần thứ hai: Thực trạng của quá trình cổ phần hoá - những kết quả ban đầu và những khó khăn cần tháo gỡ 8I. Chủ trương của Chính phủ trong tiến trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong những năm vừa qua 81.1. Giai đoạn thí điểm ( 1992- 1995 ) 1.2. Giai đoạn mở rộng Cổ phần hoá ( từ tháng 5-1996 đến 6-1998 ) 1.3. Giai đoạn đẩy mạnh Cổ phần hoá ( từ tháng 6- 1998 ) II. Thực trạng của quá trình Cổ phần doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1992 đến nay 102.1. Một số thành công của công tác Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 2.2. Đánh giá những kết quả đạt được của Cổ phần III. Những nguyên nhân chậm trễ trong việc Cổ phần hoá và những khó khăn cần được tháo gỡ 3.1. Những nguyên nhân 3.1.1. Những vướng mắc về pháp luật và cơ chế chính sách 133.1.2. Những nguyên nhân có nguồn gốc từ phía TW và chính quyền các cấp 3.1.3. Những nguyên nhân về tốc độ Cổ phần hoá 3.1.4. Những nguyên nhân từ phía doanh nghiệp 3.1.5. Những nguyên nhân về mặt tài chính và tư tưởng 3.1.6. Soạn thảo phương án kinh doanh và điều lệ công ty Cổ phần 3.1.7. Những nguyên nhân khác 3.2. Đánh giá các nguyên nhân trên Phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 16I. Xu hướng phát triển của các công ty Cổ phần hiện nay trên thế giới 16II. Phương hướng cho tiến trình Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam trong thời gian tới III. Một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến trình Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam 3.1. Hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá và giải quyết những tồn đọng về mặt tài chính 3.2. Hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá 3.3. Đổii mới tổ chức chỉ đạo Cổ phần hoá trong doanh nghiệp Nhà nước 3.4. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần 17IV. Một số kiến nghị 19Kết luận 21Tài liệu tham khảo 22

Trang

Lời nói đầu 1

Phần thứ nhất:Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam 3

I. Lý luận chung về cổ phần hoá các DNNN ở Việt Nam và công ty Cổ phần 3

1.1. Khái niệm của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần

1.2. đặc điểm của Cổ phần hoá và công ty Cổ phần

1.3. Nội dung của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần

1.4. Tổ chức quản lý của công ty Cổ phần

1.5. Những thuận lợi và khó kkhăn của công ty Cổ phần

II. Tính tất yếu của việc thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam

2.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam hiện nay

2.2. Những ưu điểm của Cổ phần hoá và sự cần thiết phải Cổ phần hoá

2.3. Mục tiêu của Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Phần thứ hai: Thực trạng của quá trình cổ phần hoá - những kết quả ban đầu và những khó khăn cần tháo gỡ 8

I. Chủ trương của Chính phủ trong tiến trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong những năm vừa qua 8

1.1. Giai đoạn thí điểm ( 1992- 1995 )

1.2. Giai đoạn mở rộng Cổ phần hoá ( từ tháng 5-1996 đến 6-1998 )

1.3. Giai đoạn đẩy mạnh Cổ phần hoá ( từ tháng 6- 1998 )

II. Thực trạng của quá trình Cổ phần doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1992 đến nay 10

2.1. Một số thành công của công tác Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

2.2. Đánh giá những kết quả đạt được của Cổ phần

III. Những nguyên nhân chậm trễ trong việc Cổ phần hoá và những khó khăn cần được tháo gỡ

3.1. Những nguyên nhân

3.1.1. Những vướng mắc về pháp luật và cơ chế chính sách 13

3.1.2. Những nguyên nhân có nguồn gốc từ phía TW và chính quyền các cấp

3.1.3. Những nguyên nhân về tốc độ Cổ phần hoá

3.1.4. Những nguyên nhân từ phía doanh nghiệp

3.1.5. Những nguyên nhân về mặt tài chính và tư tưởng

3.1.6. Soạn thảo phương án kinh doanh và điều lệ công ty Cổ phần

3.1.7. Những nguyên nhân khác

3.2. Đánh giá các nguyên nhân trên

Phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 16

I. Xu hướng phát triển của các công ty Cổ phần hiện nay trên thế giới 16

II. Phương hướng cho tiến trình Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam trong thời gian tới

III. Một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến trình Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam

3.1. Hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá và giải quyết những tồn đọng về mặt tài chính

3.2. Hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá

3.3. Đổii mới tổ chức chỉ đạo Cổ phần hoá trong doanh nghiệp Nhà nước

3.4. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần 17

IV. Một số kiến nghị 19

Kết luận 21

Tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY