Đề tài Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở Việt Nam

B. NộI DUNG 1

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN. 1

1. Khái niệm thị trường, cạnh tranh và độc quyền. 1

1.1 Thị trường 1

1.2.Cạnh tranh. 2

1.3. Độc quyền. 3

2. Duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyền là một tất yếu trong nền kinh tế thị trường: 3

3. Cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường . 5

4. Những điều kiện nhằm đảm bảo cạnh tranh và chống độc quyền trong kinh doanh. 6

5. Kinh nghiệm quốc tế. 7

II .THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM 18

1.Sự chuyển biến về nhận thức đối với cạnh tranh. 18

2.2. Hiện trạng cạnh tranh và độc quyền của nền kinh tế Việt Nam. 19

III.những vấn đề còn tồn tại trong cạnh tranh và độc quyền ở việt nam. 23

1.Độc quyền của một số tổng cụng ty. 23

2.Cạnh tranh không bình đẳng. 24

3.Hành vi cạnh tranh của các doanh nghiệp. 25

IV. Các giải pháp duy trì nâng cao sức cạnh tranh và chống độc quyền 26

1. Sự cần thiết xây dựng chính sách, pháp luật cạnh tranh. 26

2.Xây dựng chiến lược phát triển và chiến lược cạnh tranh tích cực. 28

- 3. Phát triển khoa học- công nghệ nhằm nâng cao sứ cạnh tranh của nền kinh tế. 30

- 4. Hoàn thiện các chính sách kinh tế nhằm tạo lập môi trường nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 31

- 5. Tạo môi trường chính trị- xã hội và pháp lý thuận lợi, cải cách hành chính và tăng cường vai trò của nhà nước, chính phủ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . 32

6. Kiểm soát độc quyền. 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY