Đề tài Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư và kích cầu đầu tư ở Việt Nam giai đoạn 1991 đến nay

Chương I : Lý luận chung về chi đầu tư và kích cầu đầu tư . 4

I. Chi đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư 4

1. Khái niệm chi đầu tư. 4

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư . 4

2.1. Lợi nhuận kì vọng . 4

2.2. Lãi suất thực tế tiền vay . 5

2.3. Sản lượng của nền kinh tế . 6

2.4. Đầu tư của Nhà nước . 8

2.5. Chu kỳ kinh doanh . 8

2.6. Lợi nhuận thực tế . 10

2.7. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô khác 10

II. Kích cầu đầu tư . 13

1. Khái niệm kích cầu đầu tư . 13

2 .Ý nghĩa của việc kích cầu đầu tư 13

3. Các biện pháp kích cầu đầu tư 13

Chương II: Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư và kích cầu đầu tư ở Việt Nam giai đoạn 1991 đến nay 15

I. Thực trạng chi đầu tư ở Việt Nam. 15

1. Giai đoạn 1991-2000 15

2. Giai đoạn 2001- nay . 16

II. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư ở Việt Nam 17

1. Lợi nhuận kỳ vọng 17

1.1.Chi phí sản xuất- kinh doanh . 17

1.2. Nhu cầu hàng hóa của thị trường . 18

1.3. Mức độ cạnh tranh trên thị trường hàng hóa . 18

1.4. Rủi ro của môi trường đầu tư 20

1.5. Chính sách thuế . 21

2. Lãi suất tiền vay . 22

3. Sản lượng của nền kinh tế . 23

4. Đầu tư của Nhà nước . 24

5. Chu kỳ kinh doanh . 27

6. Môi trường đầu tư . 29

II. Tình hình kích cầu . 31

1. Kích cầu thông qua lãi suất . 32

2. Kích cầu thông qua Chi đầu tư của Nhà nước 34

3. Kích cầu thông qua các yếu tố tác động đến môi trường đầu tư 35

III. Đánh giá ưu, nhược điểm của các chính sách kích cầu 41

1. Những tồn tại chung của các chính sách kích cầu . 41

2. Đánh giá hiệu quả của gói kích cầu hỗ trợ lãi suất . 42

Chương III: Kiến nghị giải pháp kích cầu đầu tư ở Việt Nam . 44

I. Nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư . 44

1. Phát triển cơ sở hạ tầng . 44

2. Nguồn nhân lực . 44

3. Môi trường chính trị, pháp lý, chính sách . 45

4. Môi trường kinh tế vĩ mô 55

II. Nhóm giải pháp tăng huy động và sử dụng các nguồn vốn cho

kích cầu đầu tư 47

1. Các biện pháp thu hút và sử dụng vốn FDI . . 47

2. Các biện pháp thu hút và sử dụng vốn ODA . 50

3. Các biện pháp huy động nguồn vốn khác . 52

4. Nâng cao hiệu quả chi Ngân sách Nhà nước và chi đầu tư của các

doanh nghiệp nhà nước . 52

III. Các giải pháp tăng hiệu quả của các gói kích cầu trong giai đoạn

suy thoái kinh tế. 55

Lời kết . 58

Danh mục tài liệu tham khảo . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY