Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất Butadien

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 2

PHẦN I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA BUTADIEN 4

I. Tính chất vật lý: 4

II. Tính chất hóa học. 6

PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BUTADIEN 13

CHƯƠNG I : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CÁC HỢP CHẤT XÚC TÁC 13

I. Công nghệ sản xuất 13

1. Clo hóa buten. 14

2. Sản xuât từ etyl alcol 15

3. Sản xuất từ axetylen ( C2H2) : 16

4. Cracking nhiệt 17

5. Điều chế butadien 1.3 từ butan và butylen . 18

II. Công nghệ trích ly butadien. 33

1. Quá trình trích ly lỏng - lỏng CAA. 33

2. Quá trình chưng cất trích ly. 36

3. Quá trình trích ly từ phân đoạn Cracking hơi C4 39

III. Các hệ chất xúc tác mới : 41

CHƯƠNG II: MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BUTADIEN TỪ N-BUTAN 45

I. Sơ đồ công nghệ của Hãng houdry. 45

1. Điều kiện làm việc . 45

2. Thuyết minh dây chuyền .( sơ đồ 6) 45

II- Công nghệ của hãng lummus crest 47

1. Điều kiện làm việc: 47

2. Các yêu cầu dây chuyền: tính trong 1 giờ. 47

3. Mô tả dây chuyền công nghệ : (Sơ đồ 7) 47

III. Sơ đồ công nghệ của Hãng phillips petroleum co. 49

1. Điều kiện làm việc . 49

2. Mô tả dây chuyền công nghệ .( sơ đồ 8 ) 49

3. Điều kiện làm việc 51

4. Mô tả quá trình :(sơ đồ 9) 51

IV. Sơ đồ công nghệ của Hãng shell. 53

1. Điều kiện làm việc . 53

2. Mô tả dây chuyền công nghệ . (hình 10) 53

PHẦN II : TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ ABB LUMMUS CREST ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

A. Cân bằng vật chất cho quá trình sản xuất Butadien: 55

I.Tính toán: 55

1. Tính lượng vật chất vào thiết bị phản ứng: 56

2. Tính lượng vật chất ra 60

B. Cân bằng năng lượng cho quá trình sản xuất butadien 65

I. Tính toán : 65

1. Tính Cp 65

2. Tính lượng nhiệt vào : 66

3. Lượng nhiệt ra 69

II. Tính toán phần thiết bị "tôi" . 73

III. Tính thiết bị phản ứng 78

1. Thể tích lớp xúc tác trong thiết bị phản ứng: 78

2. Tính kích thước của thiết bị phản ứng: 78

IV. Tính toán cơ khí 81

A. Tính toán thiết bị phản ứng : 81

1. Chọn vật liệu 81

2. Tính thiết bị phản ứng chính 81

3. Chọn đáy của thiết bị phản ứng : 85

4. Chọn bích lắp ghép : 86

PHẦN IV : TÍNH TOÁN KINH TẾ 88

I. Mục đích và nhiệm vụ của tính toán kinh tế: 88

II. Nội dung tính toán kinh tế : 88

1. Chế độ làm việc của phân xưởng 88

2. Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng : 88

3. Chi phí cho nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng : 91

5. Tính vốn đầu tư cố định : 91

6. Quỹ lương công nhân và nhân viên trong toàn phân xưởng 92

7. Tính khấu hao : 93

8. Các khoảng chi phí khác : 93

PHẦN V: THIẾT KẾ XÂY DỰNG 96

I. Chọn địa điểm xây dựng : 96

1. Yêu cầu chung: 96

2. Yêu cầu về khu đất xây dựng : 96

3. Yêu cầu vệ sinh công nghiệp 97

4. Đặc điểm của điểm xây dựng : 97

II. Giải pháp thiết kế xây dựng : 98

1. Giải pháp mặt bằng sản xuất : 98

2. Giải pháp xây dựng nhà điều khiển tự động và các nhà hành chính : 99

II. Bố trí mặt bằng nhà máy : 99

1. Đặc điểm của dây chuyền sản xuất : 99

2. Mặt bằng phân xưởng : 99

PHẦN VI : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 104

I. An toàn lao động trong phân xưởng sản xuất butadien 104

1. Nguyên nhân do kỹ thuật: 104

2. Nguyên nhân do tổ chức: 104

3. Nguyên nhân do vệ sinh: 105

II. Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ: 105

1. Phòng chống cháy: 105

2. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy: 105

3. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn cháy: 106

III. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ : 107

IV. Yêu cầu đối với bảo vệ môi trường: 109

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY