Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất Axetaldehit

MỞ ĐẦU 5

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AXETALDEHIT 5

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ AXETALDEHIT 6

CHƯƠNG I : TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU 6

I. Axetylen. 6

1. Tính chất của axetylen 6

1.1. Tính chất vật lý . 6

1.2. Tính chất hoá học . 7

2. Các phương pháp tổng hợp axetylen. 10

2.1. Sản xuất axetylen đi từ cacbua canxi. 10

2.2. Sản xuất axetylen từ hydro cacbon. 11

II. Nước.[1,6] 12

1. Tính chất vật lý 12

2. Tính chất hoá học. 12

III. Etylen 13

1. Tính chất của etylen 13

1.1. Tính chất vật lý 13

1.2. Tính chất hoá học. 13

2. Các phương pháp sản xuất etylen. 15

IV. Metanol .[3,16] 15

1. Tính chất của metanol. 15

1.1. Tính chất vật lý. 15

1.2. Tính chất hoá học. 16

2. Các phương pháp sản xuất metanol. 16

V. Etanol. 17

1. Tính chất của etanol. 17

1.1. Tính chất vật lý . 17

1.2. Tính chất hoá học. 17

2. Các phương pháp sản xuất etanol. 18

VI. Khí tổng hợp.[4,6,7] 19

VII. Oxy.[1,6] 20

1. Tính chất của oxy. 20

a) Tính chất vật lý 20

b) Tính chất hoá học 20

2. Phương pháp sản xuất oxy. 20

CHƯƠNG 2 : TÍNH CHẤT CỦA SẢN PHẨM THU. 21

I. Tính chất của axetaldehyt 21

I.1. Tính chất vật lý của axetaldehit.[2,3,16] 21

I.2. Tính chất hoá học của axetaldehit. 24

1. Phản ứng cộng. 24

2. Phản ứng oxy hoá. 28

3. Phản ứng khử. 29

4. Phản ứng polime hoá. 29

5. Phản ứng phân huỷ. 29

6. Phản ứng với hợp chất PCl5 tạo hợp chất CH3CHCl2: 29

I.3. ứng dụng của axetadehit.[2,16] 30

II. Tính chất của axit axetic:[2,3,16] 31

1.Giới thiệu: 31

2. Tính chất vật lí của axit axetic: 31

3. Tính chất hoá học của axit axetic : 32

4. Ứng dụng : 35

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT AXETALDEHIT 36

I. Quá trình sản xuất axetaldehit đi từ axetylen.[16] 36

1. Quá trình hydrat hoá axetylen trong pha lỏng. 36

1.1. Các quá trình sản xuất axetaldehit trong pha lỏng. 37

a) Quá trình oxy hoá pha lỏng của Hoechst.[16] 37

b) Quá trình của Chisso.[20] 38

c) Quá trình sản xuất thông qua Vinyl ête.[16] 38

d) Quá trình sản xuất thông qua ethylidene diaxetat.[14] 38

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng trong pha lỏng.[16] 38

1.3. Công nghệ sản xuất axetaldehit trong pha lỏng. 40

2. Quá trình sản xuất axetaldehit bằng axetylen tiến hành trong pha khí.[16] 42

3. Hydrat hoá gián tiếp axetylen để điều chế axetaldehit. 43

II. Quá trình sản xuất axetaldehit đi từ rượu etylic.[16] 44

1. Quá trình sản xuất axetaldehit từ quá trình đề hydro hoá rượu etylic.[16] 44

2. Quá trình sản xuất axetaldehit bằng cách oxy hoá rượu etylic.[16,20] 44

III. Quá trình sản xuất axetaldehit đi từ Etylen.[16,20] 46

1. Quá trình oxy hoá trực tiếp etylen. 46

2. Các phương pháp sản xuất axetaldehit từ etylen.[16,20] 52

2.1. Các loại xúc tác thường dùng. 52

2.2. Công nghệ sản xuất một cấp.[16,20] 53

2.3. Công nghệ sản xuất hai cấp.[16,20] 54

2.4. So sánh hai công nghệ. 56

2.5. Vật liệu xây dựng. 56

2.6. Nước thải. 57

2.7. Phương pháp sản xuất mới:[21] 57

IV. Quá trình sản xuất axetaldehit đi từ nguồn C1. 58

1. Sản xuất axetaldehit trực tiếp từ khí tổng hợp.[16,20] 58

2. Sản xuất axetaldehit từ metanol, metyl axetat hoặc anhydric axetic.[16] 60

V. Quá trình sản xuất axetaldehit đi từ các hydrocacbon. 60

1. Sản xuất axetaldehyt từ butan[16] 60

2. Sản xuất axetaldehyt từ etan:[22] 61

VI. Quá trình sản xuất axetaldehyt đi từ axit axetic:[23] 62

VII. So sánh các phương pháp sản xuất axetaldehit. 65

PHẦN II : TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 67

I. Tính cân bằng vật chất.[9,10,11,12] 67

1. Xác định thời gian làm việc của phân xưởng: 67

2. Cân bằng vật chất đối với tháp hydrat hoá : 68

3. Cân bằng vật chất đối với tháp hấp thụ : 70

4. Cân bằng vật chất đối với tháp chưng : 71

5. Cân bằng vật chất đối với tháp tinh luyện : 72

II. Tính cân bằng nhiệt lượng:[9,10,11,12] 73

1. Nhiệt lượng do các chất mang vào: 73

2. Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nguyên liệu tới nhiệt độ phản ứng: 74

3. Nhiệt lượng do các phản ứng toả ra: 75

4. Nhiệt lượng do các chất mang ra: 76

5. Tính nhiệt lượng mất mát ra môi trường xung quanh. 77

6. Tính nhiệt lượng do nước của dung dịch xúc tác mang ra. 77

PHẦN III: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CHÍNH.[4,8,9,10,11,12] 78

I. Tính lượng xúc tác đi qua thiết bị. 78

II. Tính kích thước thiết bị chính. 80

1. Tính đuờng kính và chiều cao thân thiết bị. 80

2. Tính độ dày thân thiết bị. 81

3. Tính đáy và nắp thiết bị. 85

4. Tính đường kính và kích thước ống dẫn. 88

5. Chọn bích cho đáy và nắp thiết bị. 91

PHẦN IV: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG. 92

I. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy.[13] 92

1. Địa điểm xây dựng nhà máy. 92

2. Đặc điểm khu đất xây dựng nhà máy. 92

3. Đặc điểm sản xuất của nhà máy. 92

II. Yêu cầu về khu đất xây dựng. 93

III. Mặt bằng nhà máy. 93

IV. Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 96

1. Nhiêm vụ trong thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 96

2. Các yêu cầu trong thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 97

V. Nguyên tắc trong thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 98

PHẦN V : TÍNH TOÁN KINH TẾ. 101

I. Mục đích và nhiệm vụ tính toán kinh tế.[14] 101

II. Tính toán kinh tế. 101

1. Nhu cầu về điện năng tiêu thụ. 101

2. Tính vốn đầu tư xây dựng. 103

3. Vốn đầu tư cho thiết bị máy móc Vtb. 103

4. Lương công nhân và nhân viên toàn phân xưởng. 104

5. Tính khấu hao. 105

6. Tính giá thành sản phẩm. 105

7. Thu hồi sản phẩm phụ. 107

PHẦN VI: AN TOÀN TRONG LAO ĐỘNG. 108

1. Giáo dục người lao động về an toàn lao động. 108

2. Trang bị bảo hộ lao động. 108

3. Các biện pháp an toàn lao động. 108

4. Công tác vệ sinh lao động. 109

PHẦN VII : TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG PHÂN XƯỞNG. 110

I. Mục đích và ý nghĩa. 110

II. Các ký hiệu dùng trong tự động hoá. 110

III. Các dạng tự động hoá. 111

1. Tự động kiểm tra và tự động bảo vệ. 111

2. Dạng tự động điều khiển. 112

3. Dạng tự động điều chỉnh. 112

IV. Cấu tạo của một số thiết bị tự động. 114

1. Bộ cảm biến áp suất: 114

2. Bộ cảm ứng nhiệt độ. 114

3. Bộ cảm biến lưu lượng. 115

Kết luận 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY