Đề tài Thiết kế phân xưởng alkyl hoá xúc tác H2SO4

Lời nói đầu 1

Phần I: Tổng quan về nhiên liệu xăng 2

I. Giới thiệu chung về nhiên liệu xăng 2

I.1. Thành phần hoá học của xăng 2

I.2. Xăng làm nhiên liệu 3

II. Chỉ tiêu chất lượng của xăng nhiên liệu 9

II.1. Tính hoá hơi của xăng 9

II.2. Tính cháy của xăng 12

II.3. Tính ổn định hoá học của xăng 12

III. Xu hướng hoàn thiện chất lượng xăng 13

III.1. Xăng sạch 13

III.2. Khí thải và vấn đề ô nhiễm môi trường 16

Phần II: Quá trình Alkyl hoá sản xuất xăng 19

I. Cơ sở lý thuyết của quá trình alkyl hoá izo-butan bằng buten với xúc tác H2SO4 19

I.1. Nguyên liệu của quá trình 19

I.2. Sản phẩm chính của quá trình 28

I.3. Cơ sở hoá lý của quá trình 29

II. Điều kiện công nghệ của quá trình Alkyl hoá 40

II.1. Nhiệt độ phản ứng 41

II.2. Thời gian phản ứng 42

II.3. Nồng độ axit 43

II.4. Nồng độ izo-butan trong vùng phản ứng 45

III. Các công nghệ alkyl hoá Izo-butan bằng Olefin 46

III.1. Đặc điểm chung 46

III.2. Các quá trình công nghệ alkyl hoá izo-butan bằng olefin 48

Phần III: Tính toán công nghệ 65

I. Lựa chọn công nghệ và các số liệu ban đầu 65

I.1. Lựa chọn công nghệ và các số liệu ban đầu 65

I.2. Các số liệu ban đầu 65

II. Tính cân bằng vật chất cho các thiết bị phản ứng 66

II.1. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng thứ nhất 67

II.2. Tính cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng thứ hai 72

II.3. Tính cân bằng vật chất của thiết bị phản ứng thứ 3 73

II.4. Tính cân bằng vật chất của thiết bị phản ứng thứ 4 74

III. Tính toán thiết bị phản ứng 75

III.1. Tính thể tích thiết bị phản ứng 75

III.2. Tính đường kính thiết bị phản ứng 77

III.3. Tính cân bằng nhiệt lượng của hệ thống thiết bị phản ứng 77

IV. Tính toán dàn trao đổi nhiệt của thiết bị phản ứng 79

V. Tính toán thiết bị lắng trong dây chuyền 81

V.1. Thiết bị lắng 5 81

V.2. Thiết bị lắng 6 83

Phần IV: Xây dựng phân xưởng 85

I. Đặc điểm xây dựng 85

1. Yêu cầu chung 85

2. Địa điểm xây dựng 86

II. Giải pháp thiết kế 86

III. Các thông số chính của phân xưởng 87

Phần V: An toàn lao động 89

I. Khái quát 89

I.1. Nguyên nhân do kỹ thuật 89

I.2. Nguyên nhân do tổ chức 89

I.3. Nguyên nhân do vệ sinh 90

II. Những yêu cầu về phòng cháy nổ 90

II.1. Phòng chống cháy 90

II.2. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy 90

II.3. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ 91

Kết luận 93

Tài liệu tham khảo 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY