Đề tài Thẩm định Báo cáo ĐTM và kiểm tra giám sát việc thực hiện Báo cáo ĐTM

MỤC LỤC12

2.1.1. Pháp luật về báo cáo ĐTM . 11

2.1.1.1. Các đối tượng phải lập báo cáo ĐTM . 11

2.1.1.2. Nội dung cơ bản của Báo cáo ĐTM. 11

2.1.2. Thẩm định Báo cáo ĐTM. 12

2.1.2.1. Chủ thể có quyền thẩm định báo cáo ĐTM. 12

2.1.2.2.Đối tượng được thẩm định. 12

2.1.2.3. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM . 12

2.1.2.4. Hình thức thẩm định báo cáo ĐTM . 12

2.1.2.5.Quy trình thẩm định báo cáo ĐTM. 14

2.1.2.6.Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM. 15

2.1.3.Phê duyệt Báo cáo ĐTM . 15

2.1.3.1. Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt . 15

2.1.3.2. Hình thức phê duyệt. 15

2.1.3.3. Hậu quả pháp lý của quyết định phê duyệt . 15

2.2.Pháp luật về kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM . 16

2.2.1.Những nội dung cơ bản trong việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM. 16

2.2.1.1.Trách nhiệm thực hiện của chủ dự án. 16

2.2.1.2. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM,. 16

2.2.2. Pháp luật về kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung báo cáo ĐTM . 16

2.2.2.1. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM. 17

2.2.2.2. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ

môi trường các cấp (và các cơ quan chuyên môn về BVMT) . 17

2.2.2.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan Cảnh sát môi trường . 18

2.2.2.4. Hoạt động giám sát của cộng đồng. 18

2.2.2.5. Mối quan hệ phối hợp giữa các chủ thể có trách nhiệm và quyền kiểm

tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM. . 19

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC

THỰC HIỆN NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY . 21

3.1.Phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thẩm định

và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM. 21

3.2.Những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thẩm định

và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM. 223

3.3.Những giải pháp cụ thể . 22

3.3.1.Về thẩm định báo cáo ĐTM . 22

3.2.1.1. Về Hội đồng thẩm định. 22

3.2.1.2. Nên chăng thành lập một hệ thống cơ quan riêng biệt, độc lập để thực hiện

công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. 22

3.2.1.3. Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo

ĐTM đối với quyết định của mình. . 22

3.2.1.4. Vấn đề phân cấp, uỷ quyền của các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê

duyệt báo cáo ĐTM và kiểm tra việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM . 23

3.2.2. Về kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM. 23

3.2.2.1. Quy định cụ thể, tập trung về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan phê

duyệt, cơ quan quản lý nhà nước về BVMT và các cơ quan, tổ chức liên quan, . 23

3.2.2.2. Quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát môi trường trong

pháp luật BVMT. 23

3.2.2.3.Quy định cụ thể, chi tiết địa vị pháp lý của cộng đồng trong việc giám sát

thực hiện nội dung Báo cáo ĐTM nói riêng, giám sát việc tuân thủ các quy định của

pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung trong Luật BVMT và các văn bản pháp quy

liên qua . .23

3.2.2.4. Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hệ thống các chế tài xử lý vi phạm pháp luật

BVMT đầy đủ, có hệ thống, mang tính nghiêm khắc, răn đe và phòng ngừa. 23

KẾT LUẬN. 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY