Đề tài Tái cấu trúc tài chính tại công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG . 3

A – QUẢN TRỊ CHIẾN LưỢC. 3

1.1 Một số khái niệm cơ bản . 3

1.1.1 Chiến lược là gì ? . 3

1.1.2 Quản trị chiến lược. 4

1.1.3 Tiến trình quản trị chiến lược. 5

1.2 Các cấp chiến lược . 7

1.2.1 Chiến lược tổng thể . 7

1.2.2 Chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp. 7

1.2.3 Chiến lược cạnh tranh cấp đơn vị kinh doanh . 8

1.2.4 Chiến lược cấp chức năng. 9

B – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 11

1.1 Quản trị tài chính doanh nghiệp. 11

1.1.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp . 11

1.1.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp . 11

1.1.3 Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp. 11

1.1.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp. 12

1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp . 13

1.2.1 Khái niệm . 13

1.2.2 Nội dung. 13

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 13

1.3.1 Phương pháp so sánh. 13

1.3.2 Phương pháp loại trừ. 14

1.3.3 Phương pháp liên hệ cân đối . 15

1.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính. 151.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 15

1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua BCKQKD. 16

1.4.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng . 17

1.4.3.1 Các hệ số khả năng thanh toán . 17

1.4.3.2 Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 17

1.4.3.3 Các chỉ số hoạt động. 18

1.4.3.4 Các chỉ tiêu sinh lời. 19

1.4.4 Phương pháp phân tích Dupont. 20

C – TÁI CƠ CẤU. 23

1.1 Tái cơ cấu . 23

1.1.1 Tái cơ cấu là gì ? . 23

1.1.2 Nội dung của tái cơ cấu. 23

1.2. Tái cơ cấu tài chính . 24

1.2.1 Tái cơ cấu tài sản. 24

1.2.2 Tái cơ cấu nguồn vốn . 24

1.3 Tái cơ cấu tài chính nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh. 24

CHưƠNG II MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TMHH 1 TV CẢNG HẢI PHÒNG

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng . 25

2.2 Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp . 26

2.3 Cơ cấu tổ chứ. 27

2.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ. 27

2.3.2 Các phòng ban. 27

2.5 Những thuận lợi và khó khăn của Cảng Hải Phòng. 29

CHưƠNG III:THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CẢNG HẢI PHÒNG. 31

3.1 Phân tích bảng cân đối kế toán. 32

3.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. 40

3.3.1 Các hệ số khả năng thanh toán. 423.3.2 Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 49

3.3.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu hoạt động. 55

3.3.4 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời. 61

3.3.5 Một số chỉ số đòn bảy . 65

3.4 Phân tích phương trình Dupont. 66

CHưƠNG IV:TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MÔI

TRưỜNG KINH DOANH Ở CẢNG HẢI PHÒNG . 71

4.1 Chiến lược tại Cảng Hải Phòng. 71

4.1.1 Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 71

4.1.2 Các chiến lược tại cảng hải phòng . 71

4.2 Dự báo sản lượng thông qua cảng đến 2017. 73

4.3 Lập dự báo kết quả họa động kinh doanh. . 81

4.4 Tái cấu trúc tài sản . 85

4.5 Tái cấu trúc Nguồn Vốn. . 89

4.6 Lập bảng cân đối kê tóan cho 3 năm tới . 90

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau tái cấu trúc. 92

KẾT LUẬN:. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY