Đề tài Tác động của gia nhập WTO đối với thương mại mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ

MỤC LỤC TÓM LƯỢCDANH MỤC BẢNG BIỂUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 11.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 11.2. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu 21.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 21.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 31.5. Kết cấu đề tài 3CHƯƠNG II:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỂ TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 42.1.Một số lý luận cơ bản về thương mại hàng thủy sản 42.1.1. Mặt hàng thủy sản 42.1.2. Đặc điểm thương mại hàng thủy sản 52.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng thủy sản 52.1.4. Vai trò của thương mại hàng thủy sản với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 72.2. Thị trường nhập khẩu thủy sản Mỹ 102.2.1. Đặc điểm nhu cầu thủy sản của thị trường Mỹ 102.2.2. Các thể chế của Mỹ đối với thuỷ sản nhập khẩu 112.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu ở Việt Nam 13CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 153.1. Phương pháp nghiên cứu 153.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu 153.1.2.Phương pháp phân tích dữ liệu 153.2. Đánh giá khái quát thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 153.2.1.Thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ trước khi gia nhập WTO (2000 – 2006 ) 153.2.2. Đánh giá tác động của gia nhập WTO với thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 19CHƯƠNG IV:CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ THỜI GIAN TỚI 264.1. Các kết luận và phát hiện qua đánh giá tác động của việc gia nhập WTO với thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 264.2. Các dự báo triển vọng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ thời gian tới 274.2.1. Những dự báo 274.2.2. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản giai đoạn 2010 – 2012 284.2.3. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản đến năm 2020 294.2.4.Nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian tới 314.3. Một số giải pháp phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 324.3.1. Giải pháp về phía chính phủ 324.3.2. Giải pháp đối với ngành thủy sản 334.3.3. Giải pháp đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 35

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA

GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN

CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 1

1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1

1.2. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu 2

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

1.5. Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG II:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỂ TÁC

ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY

SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 4

2.1.Một số lý luận cơ bản về thương mại hàng thủy sản 4

2.1.1. Mặt hàng thủy sản 4

2.1.2. Đặc điểm thương mại hàng thủy sản 5

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng thủy sản 5

2.1.4. Vai trò của thương mại hàng thủy sản với sự phát triển kinh tế

xã hội Việt Nam 7

2.2. Thị trường nhập khẩu thủy sản Mỹ 10

2.2.1. Đặc điểm nhu cầu thủy sản của thị trường Mỹ 10

2.2.2. Các thể chế của Mỹ đối với thuỷ sản nhập khẩu 11

2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu ở Việt Nam 13

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO

VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG

THỊ TRƯỜNG MỸ 15

3.1. Phương pháp nghiên cứu 15

3.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu 15

3.1.2.Phương pháp phân tích dữ liệu 15

3.2. Đánh giá khái quát thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam

sang thị trường Mỹ 15

3.2.1.Thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường

Mỹ trước khi gia nhập WTO (2000 – 2006 ) 15

3.2.2. Đánh giá tác động của gia nhập WTO với thương mại hàng thủy

sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 19

CHƯƠNG IV:CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ

TRƯỜNG MỸ THỜI GIAN TỚI 26

4.1. Các kết luận và phát hiện qua đánh giá tác động của việc gia nhập

WTO với thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 26

4.2. Các dự báo triển vọng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang

thị trường Mỹ thời gian tới 27

4.2.1. Những dự báo 27

4.2.2. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản giai đoạn

2010 – 2012 28

4.2.3. Định hướng phát triển thương mại hàng thủy sản đến năm 2020 29

4.2.4.Nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển thương mại hàng thủy sản Việt

Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian tới 31

4.3. Một số giải pháp phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang

thị trường Mỹ 32

4.3.1. Giải pháp về phía chính phủ 32

4.3.2. Giải pháp đối với ngành thủy sản 33

4.3.3. Giải pháp đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY