Đề tài Sản xuất cao su hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤCLời cam đoan iLời cảm ơn iiTóm lược luận văn iiiDanh mục các sơ đồ, hình vẽ ivDanh mục các bảng vMục lục viPHẦN MỞ ĐẦU 11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 12. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 3PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 41.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 41.1.1. Khái niệm về sản xuất hàng hóa 41.1.2 Ý nghĩa của sản xuất hàng hóa 51.1.3. Sản xuất hàng hóa nông sản 61.1.3.1. Khái niệm sản xuất nông sản hàng hóa 61.1.3.2. Đặc điểm của sản xuất hàng hóa nông sản 71.1.3.3. Những đặc trưng của nông sản hàng hóa 71.2. GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CAO SU 111.3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY CAO SU 121.3.1. Đặc điểm sinh học 121.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cây cao su 151.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA 171.4.1. Các nhân tố vĩ mô 171.4.2. Các nhân tố vi mô 201.5. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 211.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su trên thế giới 211.5.1.1. Tình hình sản xuất 211.5.1.2. Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu cao su 221.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su ở Việt Nam 241.6. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 26CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 292.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 292.1.1. Điều kiện tự nhiên 292.1.1.1. Vị trí địa lý 292.1.1.2. Địa hình 302.1.1.3. Đặc điểm khí hậu thủy văn 312.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 332.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai 332.1.2.2. Tình hình dân số, lao động 342.1.2.2. Tình hình cơ sở hạ tầng 352.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 372.2.1. Tình hình phát triển diện tích cao su của tỉnh 372.2.2. Cơ cấu các loại giống cao su trồng trên địa bàn tỉnh 392.2.3. Biến động sản lượng, năng suất cao su trên địa bàn tỉnh 402.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 412.3.1. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra 412.3.2. Quy mô, cơ cấu diện tích cao su của các hộ điều tra 422.3.3. Tình hình đầu tư cho 1 ha cao su 442.3.3.1. Chi phí đầu tư cho 1 ha cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản 442.3.3.2. Chi phí 1 ha cao su thời kỳ kinh doanh 492.3.4. Năng suất, sản lượng mủ cao su của các hộ điều tra 502.3.5. Kết quả và hiệu quả sản xuất cao su hàng hóa của các hộ điều tra 532.4. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 542.5. TỶ XUẤT HÀNG HÓA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2008 602.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA ĐỐI VỚI CÁC NÔNG HỘ 612.6.1. Các nhân tố vĩ mô 612.6.1.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển cao su tiểu điền 612.6.1.2. Sự phát triển cơ sở hạ tầng 642.6.1.3. Công tác quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với sản xuất cao su 642.6.1.4. Nhu cầu thị trường về sản phẩm cao su 652.6.1.5 Sự phát triển của hệ thống dịch vụ 662.6.1.6 .Tác động của tình hình hội nhập kinh tế quốc tế đến với sản xuất cao su hàng hóa khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 672.6.2. Các nhân tố vi mô 702.6.2.1. Ảnh hưởng của quy mô diện tích đến hiệu qủa sản xuất của nông hộ 702.6.2.2. Ảnh hưởng của mức độ đầu tư đến sản xuất cao su hàng hóa 722.6.2.3. Đánh giá chung của nông hộ về mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cao su hàng hóa ở các xã điều tra 74CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA 78TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 783.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 783.1.1 Những căn cứ định hướng phát triển trong thời gian tới 783.1.2 Những định hướng cơ bản nhằm phát triển cao su hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 803.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 823.2.1. Giải pháp phục vụ cho phát triển sản xuất 833.2.1.1. Nhóm giải pháp tổng thể 833.2.1.2. Nhóm giải pháp cụ thể 843.2.2. Giải pháp về thị trường 87PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89I. KẾT LUẬN 89II. KIẾN NGHỊ 90TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các sơ đồ, hình vẽ iv

Danh mục các bảng v

Mục lục vi

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 4

1.1.1. Khái niệm về sản xuất hàng hóa 4

1.1.2 Ý nghĩa của sản xuất hàng hóa 5

1.1.3. Sản xuất hàng hóa nông sản 6

1.1.3.1. Khái niệm sản xuất nông sản hàng hóa 6

1.1.3.2. Đặc điểm của sản xuất hàng hóa nông sản 7

1.1.3.3. Những đặc trưng của nông sản hàng hóa 7

1.2. GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CAO SU 11

1.3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY CAO SU 12

1.3.1. Đặc điểm sinh học 12

1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cây cao su 15

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA 17

1.4.1. Các nhân tố vĩ mô 17

1.4.2. Các nhân tố vi mô 20

1.5. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 21

1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su trên thế giới 21

1.5.1.1. Tình hình sản xuất 21

1.5.1.2. Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu cao su 22

1.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su ở Việt Nam 24

1.6. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 26

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 29

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 29

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 29

2.1.1.1. Vị trí địa lý 29

2.1.1.2. Địa hình 30

2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu thủy văn 31

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 33

2.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai 33

2.1.2.2. Tình hình dân số, lao động 34

2.1.2.2. Tình hình cơ sở hạ tầng 35

2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 37

2.2.1. Tình hình phát triển diện tích cao su của tỉnh 37

2.2.2. Cơ cấu các loại giống cao su trồng trên địa bàn tỉnh 39

2.2.3. Biến động sản lượng, năng suất cao su trên địa bàn tỉnh 40

2.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 41

2.3.1. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra 41

2.3.2. Quy mô, cơ cấu diện tích cao su của các hộ điều tra 42

2.3.3. Tình hình đầu tư cho 1 ha cao su 44

2.3.3.1. Chi phí đầu tư cho 1 ha cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản 44

2.3.3.2. Chi phí 1 ha cao su thời kỳ kinh doanh 49

2.3.4. Năng suất, sản lượng mủ cao su của các hộ điều tra 50

2.3.5. Kết quả và hiệu quả sản xuất cao su hàng hóa của các hộ điều tra 53

2.4. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 54

2.5. TỶ XUẤT HÀNG HÓA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2008 60

2.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA ĐỐI VỚI CÁC NÔNG HỘ 61

2.6.1. Các nhân tố vĩ mô 61

2.6.1.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển cao su tiểu điền 61

2.6.1.2. Sự phát triển cơ sở hạ tầng 64

2.6.1.3. Công tác quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với sản xuất cao su 64

2.6.1.4. Nhu cầu thị trường về sản phẩm cao su 65

2.6.1.5 Sự phát triển của hệ thống dịch vụ 66

2.6.1.6 .Tác động của tình hình hội nhập kinh tế quốc tế đến với sản xuất cao su hàng hóa khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 67

2.6.2. Các nhân tố vi mô 70

2.6.2.1. Ảnh hưởng của quy mô diện tích đến hiệu qủa sản xuất của nông hộ 70

2.6.2.2. Ảnh hưởng của mức độ đầu tư đến sản xuất cao su hàng hóa 72

2.6.2.3. Đánh giá chung của nông hộ về mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cao su hàng hóa ở các xã điều tra 74

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA 78

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 78

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 78

3.1.1 Những căn cứ định hướng phát triển trong thời gian tới 78

3.1.2 Những định hướng cơ bản nhằm phát triển cao su hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 80

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAO SU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 82

3.2.1. Giải pháp phục vụ cho phát triển sản xuất 83

3.2.1.1. Nhóm giải pháp tổng thể 83

3.2.1.2. Nhóm giải pháp cụ thể 84

3.2.2. Giải pháp về thị trường 87

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89

I. KẾT LUẬN 89

II. KIẾN NGHỊ 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY