Đề tài Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiết Mộc

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT MỘC 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Ngành nghề kinh doanh 3

1.3. Bộ máy tổ chức của công ty 4

1.3.1. Sơ đồ tổ chức 4

1.3.2. Cơ cấu quản lý 5

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5

PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT MỘC 8

2.1. Khái niệm và phân loại vốn trong doanh nghiệp 8

2.1.1. Khái niệm 8

2.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8

a) Theo nguồn hình thành 8

b) Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 9

c) Nguồn vốn của doanh nghiệp có thể chia thành nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài 9

d) Theo đặc điểm luân chuyển vốn 9

2.1.2.1. Vốn cố định 10

a) Khái niệm: 10

b) Đặc điểm của vốn cố định 10

c) Phân loại tài sản cố định 10

2.1.2.2. Vốn lưu động 11

a) Khái niệm: 11

b) Đặc điểm của vốn lưu động 12

c) Phân loại TSLĐ 12

d) Phân loại vốn lưu động (VLĐ) 12

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ 13

2.2.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ: 13

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 15

a. Tốc độ chu chuyển VLđ 15

b. Mức tiết kiệm VLĐ 15

2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKĐ 16

2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 17

2.3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 17

2.3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20

2.3.2.1. Quản lý vốn bằng tiền 20

2.3.2.2. Quản lý các khoản phải thu 20

2.3.2.3. Quản lý vốn dự trữ 21

2.4. Nguồn vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn của công ty 23

2.4.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty năm 2003-2004 23

2.4.2. Vốn kinh doanh 23

2,4.3. Nguồn vốn kinh doanh 24

2.5. Tình hình biến động nguồn vốn 24

2.6. Tình hình quản lý vốn lưu động 26

2.6.1. Quản lý vốn bằng tiền 27

2.5.2. Quản lý các khoản phải thu 27

2.6.3. Quản lý hàng tồn kho 28

2.6.4. Xác định nhu cầu vốn lưu động 28

2.6.5. Quản lý chi phí 29

2.7. Tình hình quản lý vốn cố định 29

2.7.1. Về khấu hao tài sản cố định và quản lý tiền khấu hao tài sản cố định 29

2.7.2. Tình hình huy động vốn tài sản cố định vào sản xuất kinh doanh 31

2.7.3. Phòng ngừa rủi ro và bảo toàn vốn 31

2.8. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 31

2.8.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 2003-2004 31

2.8.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 32

2.9. Đánh giá về tình hình kinh doanh và quản lý vốn tại công ty 32

2.9.1. Ưu điểm 32

2.9.2. Những tồn tại 33

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT MỘC 34

3.1. Các giải pháp quản lý vốn cố định 34

3.2. Các giải pháp quản lý vốn lưu động 35

3.3. Các giải pháp huy động vốn 36

3.4. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY