Đề tài Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG1: Tổng quan hệ điều hành WINDOWS SEVER 2003 .4

CHƯƠNG 2: Làm việc với tài khoản người dung 5

2.1- Tìm hiểu tài khoản người dùng (USER ACCOUNT) .5

2.2 –Nhóm làm việc (Workgroup) 6

2.3 –Miền (Domain) .6

2.4 –Lập tài khoản kế hoạch người dùng .7

2.5 –Đặt tên cho tài khoản .8

2.6- Lựa chon mật khẩu 8

2.7 –Thiết kế mô hình phân cấp ACTIVE DIRECTORY .9

2.8 –Làm việc với tài khoản người dùng cục bộ .10

2.9 –Tài khoản người dùng cục bộ .11

2.10- Quản lý tài khoản người dùng cục bộ 13

2.11 –Làm việc với tài khoản người dùng miền 14

2.12 –Tạo tài khoản người dùng miền 15

2.13 –Quản lý tài khoản người dùng miền .18

2.14 –Quản lý đồng thời nhiều người dùng 30

2.15 –Di chuyển các đối tượng người dùng .32

2.16 –Khởi tạo đồng thời nhiều người dùng .33

2.17- Nhập đối tượng người dùng sử dụng CSV Directory Exchange.34

2.18–Tạo đối tượng người dùng bằng DSADD.EXE .36

2.19- Quản lý khái lược người dùng . 37

2.20 – Nội dung khái lược người dùng .40

2.21 – Sử dụng khái lược người dùng bắt buộc .41

2.22 – Giám sát và khắc phục sự cố người dùng 41

2.23 – Sử dụng chính sách khóa tài khoản .42

2.24 – Dịch vụ Active Directory máy khách .42

2.25 – Kiểm định xác thực .43

CHƯƠNG 3: Làm việc với nhóm .44

3.1- Tìm hiểu về nhóm 44

3.2 – Sử dụng nhóm cục bộ .48

3.3- Sử dụng nhóm Active Directory .42

3.4-Các nhóm mặc định của Windows Server 2003 .55

3.5- Tạo và quản lý các đối tượng nhóm .58

3.6- Quản lý nhóm tự động .65

CHƯƠNG 4: Làm việc với tài khoản máy tính .66

4.1- Tìm hiểu đối tượng máy tính .66

4.2- Bổ xung thêm máy tính vào miền .69.

4.3-Tạo đối tượng máy tính 69

4.4- Quản lý các đối tượng máy tính .78

4.5- Khắc phục sự cố tài khoản máy tính 84

KẾT LUẬN

PHỤC LỤC : CÁC THUẬT NGỮ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY