Đề tài Quản lý tài sản lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I: Những vấn đề chung về tài sản lưu động và quản lý tài sản lưu động. 3I. Tài sản lưu động và nội dung quản lý Tài sản lưu động 31. Tài sản lưu động. 31.1. Khái niệm vai trò TSLĐ và quản lý TSLĐ 31.3. Các chính sách tài trợ cho TSLĐ: 72. Nội dung quản lý tài sản lưu động: 92.1. Quản lý vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 92.2. Quản lý dự trữ: 122.3 Quản lý các khoản phải thu. 132.3.1 Nội dung chính sách tín dụng thương mại. 142.3.2. Phân tích tín dụng thương mại 16II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ: 161. Các tỷ lệ về khả năng thanh toán. 162. Tỷ lệ về khả năng cân đối vốn: 163. Các tỷ lệ về khả năng hoạt động: 164. Tỷ lệ về khả năng sinh lãi. 16III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ: 161. Nhóm các nhân tố khách quan: 162. Nhóm các nhân tố chủ quan: là các nhân tố phát sinh từ doanh nghiệp, thuộc tầm kiểm soát và điều chỉnh của doanh nghiệp. 16Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản lưu động ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng 16I. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 161. Lịch sử hình thành và phát triển. 162. Chức năng và nhiệm vụ của công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 163. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: 164. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 165. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16II. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng tài sản lưu động ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 161. Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 162. Tình hình tài sản lưu động ở Công ty.403. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng.454. Một số vấn đề rút ra từ thực tế sử dụng TSLĐ ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ ở Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 161. Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho cả năm, từng quý, từng tháng phải hợp với tình hình thực tế: 162. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh, các bộ phận liên quan lập kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư tài sản lưu động. 163. Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. 16Kết luận 16Tài liệu tham khảo 16

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề chung về tài sản lưu động và quản lý tài sản lưu động. 3

I. Tài sản lưu động và nội dung quản lý Tài sản lưu động 3

1. Tài sản lưu động. 3

1.1. Khái niệm vai trò TSLĐ và quản lý TSLĐ 3

1.3. Các chính sách tài trợ cho TSLĐ: 7

2. Nội dung quản lý tài sản lưu động: 9

2.1. Quản lý vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 9

2.2. Quản lý dự trữ: 12

2.3 Quản lý các khoản phải thu. 13

2.3.1 Nội dung chính sách tín dụng thương mại. 14

2.3.2. Phân tích tín dụng thương mại 16

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ: 16

1. Các tỷ lệ về khả năng thanh toán. 16

2. Tỷ lệ về khả năng cân đối vốn: 16

3. Các tỷ lệ về khả năng hoạt động: 16

4. Tỷ lệ về khả năng sinh lãi. 16

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ: 16

1. Nhóm các nhân tố khách quan: 16

2. Nhóm các nhân tố chủ quan: là các nhân tố phát sinh từ doanh nghiệp, thuộc tầm kiểm soát và điều chỉnh của doanh nghiệp. 16

Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản lưu động ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng 16

I. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 16

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 16

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16

3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: 16

4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16

II. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng tài sản lưu động ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 16

1. Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 16

2. Tình hình tài sản lưu động ở Công ty.40

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty vật tư

kỹ thuật xi măng.45

4. Một số vấn đề rút ra từ thực tế sử dụng TSLĐ ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng: 16

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ ở Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng 16

1. Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho cả năm, từng quý, từng tháng phải hợp với tình hình thực tế: 16

2. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh, các bộ phận liên quan lập kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư tài sản lưu động. 16

3. Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. 16

Kết luận 16

Tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY