Đề tài Quan điểm và giải pháp thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập trong thời gian tới

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. LÝ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI 2

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vị trí của phân phối. 1.1Bản chất và vị trí của phân phối

1.1.1.Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất 2

1.1.2. phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất 2

1.2. Sơ đồ phân phối tổng sản phẩm xã hội của Mác 3

1.3 Lý luận phân phối theo lao động của C Mác 4

2. Quan điểm của chủ tịch Hồ CHí Minh và Đảng ta về phân phối 5

2.1 .Quan điểm củachủ tịch Hồ CHí Minh về phân phối 5

2.2 Quan đIểm của đảng ta về phân phối 5

3. Nguyên tắc phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường 6

3.1 phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường 6

3.2. Các hình thức phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 7

3.2.1 Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 7

3.2.2 Các hình thức phân phối thu nhập trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 7

II. THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG THỜI GIAN QUA Ở VIỆT NAM 10

1. Thực trạng phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay. 10

2. Thực trạng các chính sách phân phối 11

2.1 Chính sách tiền lương đối với phân phối thu nhập 11

2.2 Chính sách bảo hiểm xã hội đối với phân phối thu nhập 13

2.3 Chính sách xoá đói gảm nghèo đối với phân phối thu nhập 15

2.4. Chính sách việc làm đối với phân phối thu nhập 16

2.5. Chính sách thuế đối với phân phối thu nhập 18

3. Đánh gía kết quả chung và những vấn đề đặt ra đối với phân phối thu nhập. 20

3.1. Đánh giá chung. 20

3.2 Những vấn đề đặt ra: 21

III. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG BẰNG TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG THỜI GIAN TỚI. 23

1. Quan điểm thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập: 23

1.1. Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải lấy nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa làm chủ đạo. 23

1.2. phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa và kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế để tạo động lực thúc đẩy kinh tế. 23

1.3. Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa cần giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. 24

1.4. phân phối thu nhập trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải giải quyết công bằng trong phân phối giữa các tầng lớp dân cư đặc biệt là trong tầng lớp dân cư có thu nhập thấp. 24

2. Những giải pháp thực hiện công bằng thu nhập trong thời gian tới 25

2.1. GiảI pháp thực hiện công bằng thông qua chính sách tiền lương 25

2.2. GiảI pháp thực hiện công bằng thông qua chính sách thuế 26

2.3. Giải pháp thực hiện công bằng qua chính sách giải quyết việc làm 27

2.4. GiảI pháp thực hiện công bằng qua chính sách xoá đói giảm nghèo. 28

2.5. GiảI pháp thưc hiện công bằng thông qua chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 28

KẾT LUẬN 30

DANH MÔC TµI LIÖU THAM KH¶O 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY