Đề tài Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS

MỤC LỤC1.Cơ sở của phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử .41.3. Nguyên tắc .41.4. Quá trình nguyên tử hóa mẫu: .51.4.1. Nguyên tử hóa mẫu bằng ngọn lửa .51.4.2. Nguyên tử hóa không ngọn lửa 71.4.2.1. Đặc điểm và nguyên tắc 71.4.2.2. Sấy khô mẫu .71.4.2.3. Tro hoá luyện mẫu .81.4.2.4. Nguyên tử hoá .81.2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng . .81.4.2.6. Tối ưu hóa các diều kiện cho phép đo không ngọn lửa mẫu. .91.5. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS: 101.3.2 Khái quát chung .10 1.3.2. Các yếu tố về phổ .101.3.2.1. Sự hấp thụ nền .101.3.2.2. Sự chen lấn của vạch phổ .111.3.2.3. Sự hấp thụ của các hạt rắn 111.3.3. Các yếu tố vật lí .111.3.3.1 Độ nhớt và sức căng bề mặt của dung dịch mẫu .111.3.3.2 Hiệu ứng lưu lại 121.3.3.3. Sự Ion hóa của chất phân tích 131.3.3.4 Sự phát xạ của nguyên tố phân tích 131.3.4. Các yếu tố hóa học 141.3.4.1 Nồng độ axit và loại axit trong dung dịch mẫu .151.3.4.2 Về ảnh hưởng của các Cation có trong mẫu: .151.3.4.3 Ảnh hưởng của các an Ion có trong mẫu .171.3.4.4 Thành phần nền của mẫu .171.3.4.5Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ .181.4.Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử .181.4.1. Phân loại 181.4.1.1.Máy quang phổ hấp thụ một chùm tia . .181.4.1.2. Máy quang phổ hấp thụ hai chùm tia . 191.5.2. Cấu tạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.191.4.2.1. Nguồn bức xạ: .191.4.2.4.1. Đèn catot rỗng (HCL) .201.4.2.4.2. Đèn phóng điện không diện cực (EDL) 221.4.2.4.3. Đèn phổ liên tục có biến điệu: . 241.4.2.4.4. Các loại nguồn đơn sắc khác : .251.4.2.5. Hệ thống nguyên tử hóa mẫu : .251.4.2.6. Hệ thống đơn sắc máy quang phổ hấp thụ nguyên tử .281.4.2.7. Detector : .321.5.Phương pháp định lượng bằng phổ AAS: .331.5.1.Phương pháp đồ thị chuẩn: .331.5.2. Phương pháp thêm chất chuẩn 341.6. Đối tượng và ưu, nhược điểm của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS:1.6.1. Đối tượng của phương pháp: .351.6.2. Những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp: .362. Ứng dụng của phương pháp phổ hấp thu nguyên tử trong thực phẩm : .362.1. Xác định hàm lượng thuỷ ngân trong thủy sản .362.1.1. Phạm vi áp dụng .362.1.2. Nguyên tắc 372.1.3. Thiết bị, dụng cụ, hoá chất và chất chuẩn.372.1.3.1. Thiết bị và dụng cụ .372.1.3.2. Hoá chất và chất chuẩn.372.1.3. Phương pháp tiến hành.382.1.3.1 Vô cơ hoá mẫu.382.1.3.2. Chuẩn bị mẫu trắng .382.1.3.3 Tiến hành phân tích.382.1.3.4 Yêu cầu về độ tin cậy của phép phân tích . .392.1.4. Tính kết quả . .392.2. Hàm lượng chì trong thủy sản . .402.2.1. Phạm vi áp dụng . .402.2.2. Phương pháp tham chiếu .402.2.3 Nguyên tắc .402.2.4 Thiết bị, dụng cụ, hoá chất và chất chuẩn 402.2.4.1.Thiết bị và dụng cụ . 402.2.4.2 Hoá Chất và chất chuẩn 402.2.5. Phương pháp tiến hành 412.2.5.1 Chuẩn bị mẫu trắng . .412.2.5.2 Chuẩn bị mẫu thử . 422.2.5.3 Tiến hành phân tích . .422.2.5.4 Yêu cầu về độ tin cậy của phép phân tích .432.2.6 Tính kết quả .432.2.6.1 Ðối với dung dịch mẫu thử trong, không có cặn lắng .432.2.6.2 Ðối với dung dịch mẫu thử đục phải bổ sung thêm dung dịch đệm .432.3.5. Hóa chất .442.3.6. Thiết bị : .442.3.8. Điều kiện phân tích dạng As bằng phương pháp HPLC-UV-HG-AAS .452.3.5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . .452.3.5.1. HPLC-UV-HG-AAS của các dạng tồn tại của asen 452.3.5.2. Dạng As trong rễ cây rau má và cải xanh 462.3.5.3 Dạng As trong lá rau má và cải xanh 47

MỤC LỤC

1.Cơ sở của phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử .4

1.3. Nguyên tắc .4

1.4. Quá trình nguyên tử hóa mẫu: .5

1.4.1. Nguyên tử hóa mẫu bằng ngọn lửa .5

1.4.2. Nguyên tử hóa không ngọn lửa 7

1.4.2.1. Đặc điểm và nguyên tắc 7

1.4.2.2. Sấy khô mẫu .7

1.4.2.3. Tro hoá luyện mẫu .8

1.4.2.4. Nguyên tử hoá .8

1.2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng . .8

1.4.2.6. Tối ưu hóa các diều kiện cho phép đo không ngọn lửa mẫu. .9

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS: 10

1.3.2 Khái quát chung .10

1.3.2. Các yếu tố về phổ .10

1.3.2.1. Sự hấp thụ nền .10

1.3.2.2. Sự chen lấn của vạch phổ .11

1.3.2.3. Sự hấp thụ của các hạt rắn 11

1.3.3. Các yếu tố vật lí .11

1.3.3.1 Độ nhớt và sức căng bề mặt của dung dịch mẫu .11

1.3.3.2 Hiệu ứng lưu lại 12

1.3.3.3. Sự Ion hóa của chất phân tích 13

1.3.3.4 Sự phát xạ của nguyên tố phân tích 13

1.3.4. Các yếu tố hóa học 14

1.3.4.1 Nồng độ axit và loại axit trong dung dịch mẫu .15

1.3.4.2 Về ảnh hưởng của các Cation có trong mẫu: .15

1.3.4.3 Ảnh hưởng của các an Ion có trong mẫu .17

1.3.4.4 Thành phần nền của mẫu .17

1.3.4.5Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ .18

1.4.Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử .18

1.4.1. Phân loại 18

1.4.1.1.Máy quang phổ hấp thụ một chùm tia . .18

1.4.1.2. Máy quang phổ hấp thụ hai chùm tia . 19

1.5.2. Cấu tạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.19

1.4.2.1. Nguồn bức xạ: .19

1.4.2.4.1. Đèn catot rỗng (HCL) .20

1.4.2.4.2. Đèn phóng điện không diện cực (EDL) 22

1.4.2.4.3. Đèn phổ liên tục có biến điệu: . 24

1.4.2.4.4. Các loại nguồn đơn sắc khác : .25

1.4.2.5. Hệ thống nguyên tử hóa mẫu : .25

1.4.2.6. Hệ thống đơn sắc máy quang phổ hấp thụ nguyên tử .28

1.4.2.7. Detector : .32

1.5.Phương pháp định lượng bằng phổ AAS: .33

1.5.1.Phương pháp đồ thị chuẩn: .33

1.5.2. Phương pháp thêm chất chuẩn 34

1.6. Đối tượng và ưu, nhược điểm của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS:

1.6.1. Đối tượng của phương pháp: .35

1.6.2. Những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp: .36

2. Ứng dụng của phương pháp phổ hấp thu nguyên tử trong thực phẩm : .36

2.1. Xác định hàm lượng thuỷ ngân trong thủy sản .36

2.1.1. Phạm vi áp dụng .36

2.1.2. Nguyên tắc 37

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ, hoá chất và chất chuẩn.37

2.1.3.1. Thiết bị và dụng cụ .37

2.1.3.2. Hoá chất và chất chuẩn.37

2.1.3. Phương pháp tiến hành.38

2.1.3.1 Vô cơ hoá mẫu.38

2.1.3.2. Chuẩn bị mẫu trắng .38

2.1.3.3 Tiến hành phân tích.38

2.1.3.4 Yêu cầu về độ tin cậy của phép phân tích . .39

2.1.4. Tính kết quả . .39

2.2. Hàm lượng chì trong thủy sản . .40

2.2.1. Phạm vi áp dụng . .40

2.2.2. Phương pháp tham chiếu .40

2.2.3 Nguyên tắc .40

2.2.4 Thiết bị, dụng cụ, hoá chất và chất chuẩn 40

2.2.4.1.Thiết bị và dụng cụ . 40

2.2.4.2 Hoá Chất và chất chuẩn 40

2.2.5. Phương pháp tiến hành 41

2.2.5.1 Chuẩn bị mẫu trắng . .41

2.2.5.2 Chuẩn bị mẫu thử . 42

2.2.5.3 Tiến hành phân tích . .42

2.2.5.4 Yêu cầu về độ tin cậy của phép phân tích .43

2.2.6 Tính kết quả .43

2.2.6.1 Ðối với dung dịch mẫu thử trong, không có cặn lắng .43

2.2.6.2 Ðối với dung dịch mẫu thử đục phải bổ sung thêm dung dịch đệm .43

2.3.5. Hóa chất .44

2.3.6. Thiết bị : .44

2.3.8. Điều kiện phân tích dạng As bằng phương pháp HPLC-UV-HG-AAS .45

2.3.5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . .45

2.3.5.1. HPLC-UV-HG-AAS của các dạng tồn tại của asen 45

2.3.5.2. Dạng As trong rễ cây rau má và cải xanh 46

2.3.5.3 Dạng As trong lá rau má và cải xanh 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY