Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Trang

Danh mục các chữ viết tắt 4

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ 5

Lời mở đầu 6

Chương I: Những đặc điểm, yêu cầu và nội dung của hoạt động huy động vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 8

1.1. Khái quát tình hình, đặc điểm các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 8

1.1.1. Khái quát tình hình xây dựng và phát triển các KCN tại tỉnh Hà Nam. 8

1.1.1.1 Tình hình chung. 8

1.1.1.2. Chi tiết từng khu công nghiệp. 11

1.1.2. Mô hình tổ chức quản lý các khu công nghiệp. 15

1.1.3. Đặc điểm của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 19

1.2. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả và những nhân tố tác động đến khả năng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 22

1.2.1. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả. 22

1.2.1.1. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp. 22

1.2.1.2. Quy mô vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp. 22

1.2.1.3. Tỷ lệ các dự án công nghệ cao và có vốn đầu tư lớn. 23

1.2.1.4. Tỷ lệ lao động được qua đào tạo trong các khu công nghiệp. 23

1.2.1.5. Có khu nhà ở, khu sinh hoạt gần khu công nghiệp tập trung. 24

1.2.2. Những nhân tố tác động đến khả năng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 24

1.2.2.1. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. 24

1.2.2.2. Vấn đề quản lý nhà nước và các thủ tục hành chính. 25

1.2.2.3. Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. 26

1.2.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp. 26

1.3. Mục đích, yêu cầu của hoạt động thu hút vốn vào các KCN. 27

1.3.1. Mục đích. 27

1.3.2. Yêu cầu. 29

Chương II: Thực trạng đầu tư và thu hút vốn đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam 32

2.1. Thực trạng về kết quả thu hút vốn và hoạt động của các dự án trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 32

2.1.1. Tình hình chung về thực trạng thu hút vốn và hoạt động của các dự án vào trong các KCN tỉnh Hà Nam. 32

2.1.2. Kết quả về đầu tư và hoạt động chi tiết mỗi dự án trong các KCN tỉnh Hà Nam. 36

2.2. Thực trạng về xây dựng và thực hiện hệ thống cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam. 48

2.2.1. Cơ chế chính sách thu hút đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. 448

2.2.2. Cơ chế chính sách về tài chính, đào tạo lao động đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 49

2.2.3. Cơ chế chính sách về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 51

2.3. Phân tích và đánh giá những tồn tại trong hoạt động thu hút vốn đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 51

2.3.1. Những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện những cơ chế, chính sách. 51

2.3.2. Những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính. 52

2.3.3. Những tồn tại trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 52

2.3.4. Những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. 53

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 55

3.1. Một số định hướng, giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư vào trong các KCN tỉnh Hà Nam. 55

3.1.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam đến 2010. 55

3.1.2. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống KCN 56

3.1.3. Hoàn thiện, bổ xung tạo lập sự đồng bộ của hệ thống cơ chế chính sách về phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 57

3.1.4. Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều kiện để các KCN đi vào hoạt động có kết quả. 58

3.2. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở một số tỉnh. 58

3.2.1. Kinh nghiệp KCN Tân Tạo (Thành phố Hồ Chí Minh). 58

3.2.2. Kinh nghiệm của KCN Dung Quất. 59

3.2.3. Kinh nghiệm của Đà Nẵng. 59

3.2.4. Kinh nghiệm của Khánh Hoà. 60

3.3. Một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư để xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Hà Nam. 61

3.3.1. Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. 61

3.3.2. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nhất quán cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. 62

3.3.3. Thực hiện tốt cơ chế "một cửa", thường xuyên rà soát, cải tiến các thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. 63

3.3.4. Xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp trong KCN. 64

3.3.5. Thực hiện đa dạng hoá hình thức huy động xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. 66

3.4. Một số kiến nghị về quản lý vĩ mô của nhà nước nhằm tạo môi trường tốt để tỉnh Hà Nam thu hút vốn đầu tư phát triển các KCN. 66

Kết luận 69

Tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY