Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May trong thời gian tới

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT 2XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 2I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY. 21.1 Giới thiệu khái quát về công ty. 21.2 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May. 21.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. 4II MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY. 61.2.1 Mô hình tổ chức sản xuất. 61.2.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản trị. 7CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 15CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 152.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 152.5.3 Nguyên nhân những tồn tại của công ty. 272.5.3.1 Nguyên nhân từ nội bộ công ty. 272.5.3.2 Nguyên nhân khách quan bên ngoài công ty. 27CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐẾN NĂM 2010. 293.1 Phương hướng phát triển của công ty từ năm 2007 đến năm 2010. 293.2 Các giải pháp chính nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. 31KẾT LUẬN 35

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT 2

XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 2

I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY. 2

1.1 Giới thiệu khái quát về công ty. 2

1.2 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May. 2

1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. 4

II MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY. 6

1.2.1 Mô hình tổ chức sản xuất. 6

1.2.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản trị. 7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 15

CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 15

2.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 15

2.5.3 Nguyên nhân những tồn tại của công ty. 27

2.5.3.1 Nguyên nhân từ nội bộ công ty. 27

2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan bên ngoài công ty. 27

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY ĐẾN NĂM 2010. 29

3.1 Phương hướng phát triển của công ty từ năm 2007 đến năm 2010. 29

3.2 Các giải pháp chính nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. 31

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY