Đề tài Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty viễn thông Hà Nội

MỤC LỤCLời mở đầu 1CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 31. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 32. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 33. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4a. Hình thức trả lương theo thời gian 4b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4c. Lương khoán 74. Nội dung hạch toán tiền lương: 7a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7b. Tài khoản sử dụng: 8c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 101. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 102. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 113. Nội dung hạch toán: 12III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 14IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: 141. Chứng từ dùng để hạch toán: 14a. Bảng chấm công 15b. Bảng thanh toán tiền lương 15c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 16e. Bảng thanh toán tiền thưởng 16f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16g. Phiếu báo làm thêm giờ 16h. Hợp đồng giao khoán: 17i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 172. Sổ sách dùng để hạch toán: 17CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội 22I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán: 221. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 222. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 233. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 291. Các loại lao động trong công ty 292. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 303. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 30III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 421. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 422. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 433. Hạch toán các khoản trích theo lương : 43VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 471. Tính ra tiền lương phải trả CNV 472. Tạm ứng lương 49CHƯƠNG III Phương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 59I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 591. Ưu điểm 602. Nhược điểm: 60II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty viễn thông Hà nội 621. Tạo nguồn tiền lương 622. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 633. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 644. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 65Kết luận 67Danh mục tài liệu tham khảo 68

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương

và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3

I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3

1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3

2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3

3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4

a. Hình thức trả lương theo thời gian 4

b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4

c. Lương khoán 7

4. Nội dung hạch toán tiền lương: 7

a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7

b. Tài khoản sử dụng: 8

c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8

II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10

1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10

2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 11

3. Nội dung hạch toán: 12

III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 14

IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,

BHXH, BHYT, KPCĐ: 14

1. Chứng từ dùng để hạch toán: 14

a. Bảng chấm công 15

b. Bảng thanh toán tiền lương 15

c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15

d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 16

e. Bảng thanh toán tiền thưởng 16

f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16

g. Phiếu báo làm thêm giờ 16

h. Hợp đồng giao khoán: 17

i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 17

2. Sổ sách dùng để hạch toán: 17

CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và

các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội 22

I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty

ảnh hưởng đến công tác kế toán: 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 22

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27

II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29

1. Các loại lao động trong công ty 29

2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 30

3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 30

III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32

IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35

V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động

và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41

VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 42

1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 42

2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 43

3. Hạch toán các khoản trích theo lương : 43

VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 47

1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 47

2. Tạm ứng lương 49

CHƯƠNG III

Phương hướng hoàn thiện tiền lương

với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 59

I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương

và các khoản trích theo lương 59

1. Ưu điểm 60

2. Nhược điểm: 60

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương

tại Công ty viễn thông Hà nội 62

1. Tạo nguồn tiền lương 62

2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 63

3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 64

4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65

III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 65

Kết luận 67

Danh mục tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY