Đề tài Phát triển và hoàn thiện Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

MỤC LỤC TrangPHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN NỘI DUNG 2Chương I : Một số vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Trung Ương 21.1. Khái niệm về NHTW 21.1.1. Quan điểm của Việt Nam 21.1.2. Quan điểm trên thế giới 21.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của NHTW 31.2.1. Các chức năng chung của NHTW 41.2.1.1. Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng 41.2.1.2. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng 41.2.1.3. NHTW là ngân hàng của nhà nước 51.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 61.2.2.1. Chức năng 61.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 61.3. Hoạt động chủ yếu của NHTW 9Chương II : Thực trạng hoạt động của NHNNVN 112.1. Lịch sử hình thành NHNNVN 112.2. Thực trạng hoạt động của NHNNVN 112.2.1. Trước năm 1988 122.2.2. Sau năm 1988 13Chương III : Giải pháp phát triển và hoàn thiện NHTW 153.1.Các giải pháp trong ngắn hạn 153.1.1. Hiện đại hóa NHTW 163.1.1.1. Bộ phận công nghệ của chương trình 163.1.1.2 Bộ phận vận hành của chương trình 173.1.1.3. Bộ phận tài chính của chương trình 183.1.2. Xác định mối quan hệ giữa NHTW và các cơ quan có liên quan 183.1.2.1. Mối quan hệ giữa NHTW và Chính Phủ 183.1.2.2. Mối quan hệ giữa NHTW với NHTM và các tổ chức tín dụng 193.1.3. Nâng cao hiệu quả vận hành CSTT ( Điều hành nền Kinh Tế Tài Chính Tiền Tệ ) của NHTW 203.1.3.1. Mục tiêu của CSTT 203.1.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ trong CSTT 213.1.3.3. Nâng cao quyền hạn và nhiệm vụ của NHTW trong việc điều hành nền kinh tế Vĩ Mô 263.1.4. Kiện toàn lại nền tảng pháp lý của NHTW 273.1.5. Thanh tra, giám sát ngân hàng và lĩnh vực tài chính tiền tệ một cách có hiệu quả 283.2. Các giải pháp trong dài hạn 293.2.1. Kiện toàn bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 293.2.2. Hướng tới thị trường mở, tự do hóa lãi suất - Xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai 31PHẦN KẾT LUẬN 35

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

Chương I : Một số vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Trung Ương 2

1.1. Khái niệm về NHTW 2

1.1.1. Quan điểm của Việt Nam 2

1.1.2. Quan điểm trên thế giới 2

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của NHTW 3

1.2.1. Các chức năng chung của NHTW 4

1.2.1.1. Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng 4

1.2.1.2. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng 4

1.2.1.3. NHTW là ngân hàng của nhà nước 5

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 6

1.2.2.1. Chức năng 6

1.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 6

1.3. Hoạt động chủ yếu của NHTW 9

Chương II : Thực trạng hoạt động của NHNNVN 11

2.1. Lịch sử hình thành NHNNVN 11

2.2. Thực trạng hoạt động của NHNNVN 11

2.2.1. Trước năm 1988 12

2.2.2. Sau năm 1988 13

Chương III : Giải pháp phát triển và hoàn thiện NHTW 15

3.1.Các giải pháp trong ngắn hạn 15

3.1.1. Hiện đại hóa NHTW 16

3.1.1.1. Bộ phận công nghệ của chương trình 16

3.1.1.2 Bộ phận vận hành của chương trình 17

3.1.1.3. Bộ phận tài chính của chương trình 18

3.1.2. Xác định mối quan hệ giữa NHTW và các cơ quan có liên quan 18

3.1.2.1. Mối quan hệ giữa NHTW và Chính Phủ 18

3.1.2.2. Mối quan hệ giữa NHTW với NHTM và các tổ chức tín dụng 19

3.1.3. Nâng cao hiệu quả vận hành CSTT ( Điều hành nền Kinh Tế Tài Chính

Tiền Tệ ) của NHTW 20

3.1.3.1. Mục tiêu của CSTT 20

3.1.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ trong CSTT 21

3.1.3.3. Nâng cao quyền hạn và nhiệm vụ của NHTW trong việc điều hành

nền kinh tế Vĩ Mô 26

3.1.4. Kiện toàn lại nền tảng pháp lý của NHTW 27

3.1.5. Thanh tra, giám sát ngân hàng và lĩnh vực tài chính tiền tệ một cách

có hiệu quả 28

3.2. Các giải pháp trong dài hạn 29

3.2.1. Kiện toàn bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 29

3.2.2. Hướng tới thị trường mở, tự do hóa lãi suất - Xu hướng phát triển

tất yếu trong tương lai 31

PHẦN KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY