Đề tài Phát triển ngành Bưu chính Viễn thông đối với Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 3

I. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) và các hiệp định liên quan đến dịch vụ viễn thông của Việt Nam. 4

1. Nội dung cơ bản của Hiệp định. 4

1. 1. Giới thiệu về GATS: 4

1. 2. Nội dung của Hiệp định liên quan đến dịch vụ viễn thông 4

2. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ: 5

II. Thực trạng ngành viễn thông việt nam 6

1. Những thành tựu 6

2. Những tồn tại: 8

3. Gia nhập WTO, những cơ hội và thách thức đối với ngành Viễn thông Việt nam. 12

III. Mục tiêu – chiến lược phát triển nghành Bưu chính Viễn thông. 15

1. Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông Việt Nam trước xu thế hội nhập quốc tế 15

1.1. Phương hướng, các mục tiêu chủ yếu phát triển Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 15

2. Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông Việt Nam. 19

2.1. Nội dung của chiến lược 19

2. 2. Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông Việt Nam trong thời gian tới. 21

2. 3. Giai đoạn từ 2004 - 2006: 21

2. 4. Giai đoạn 2007 - 2010: 21

2. 5. Giai đoạn 2011 - 2012. 21

2. 6. Giai đoạn 2013 - 2016. 22

2. 7. Giai đoạn 2017 - 2020: 22

IV. Những kiến nghị và giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược. 22

1. Về Phía Chính phủ. 22

1. 1. Đổi mới và tăng cường bộ máy quản lý Nhà nước về Bưu điện: 22

1. 2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý công khai, minh bạch hoá chính sách. 23

1. 3. Xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển Viễn thông ở Việt Nam nhằm phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển nghành, chuyển mạnh thị trường từ độc quyền sang cạnh tranh, tích cực chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế. 24

1. 4. Phát huy lợi thế so sánh, tranh thủ mở rộng quy mô mạng lưới, phổ cập dịch vụ và tạo bàn đạp để phất triển trên khắp các địa bàn. 24

1. 5. Tăng cường nguồn nhân lực cho công tác hội nhập: 25

1. 6. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về hội nhập toàn ngành. 25

1. 7. Chính sách thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát độc quyền, cũng như cần tách bạch rõ mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền. 25

1. 8. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phục vụ cho phát triển Viễn thông. 26

1. 9. Trao quyền đầy đủ hơn cho các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh dịch vụ Viễn thông. 27

1. 10. Tiếp tục khuyến khích thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông 28

1. 11. Khuyến khích hơn nữa đầu tư trong nước vào lĩnh vực dịch vụ Viễn thông 29

2. Về phía các doanh nghiệp. 31

2.1. Các doanh nghiệp sắn sàng và chuẩn bị tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. 31

2.2. Chủ động liêndoanh liên kết. 31

2.3. Đổi mới công nghệ. 32

Kết luận 34

Tài liệu tham khảo 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY