Đề tài Phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (thực trạng và giải pháp)

MỤC LỤC Nội dung tra tìm1. Mở đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2. Cơ sở lý luận và thực tiễn . 2.1. Khái quát chung về ngành nghề thủ công nghiệp 2.2. Vai trò và ý nghĩa của việc phát triển ngành nghề thủ công nghiệp nông thôn 2.3. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành nghề thủ công nghiệp nông thôn . 2.4. Tình hình phát triển ngành nghề thủ công nghiệp một số nước trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh . 2.5. Tổng quan các đề tài nghiên cứu về tiểu thủ công nghiệp ở nước ta. 3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 3.2. Phương pháp nghiên cứu . 3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .4.1. Tình hình phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Từ Sơn 4.2. Định hướng và giải pháp phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Từ Sơn . 5. Kết luận và kiến nghị . 5.1. Kết luận 5.2. Kiến nghị .

MỤC LỤC

Nội dung tra tìm

1. Mở đầu

1.1. Tính cấp thiết của đề tài .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu .

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn .

2.1. Khái quát chung về ngành nghề thủ công nghiệp

2.2. Vai trò và ý nghĩa của việc phát triển ngành nghề thủ công

nghiệp nông thôn

2.3. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành nghề

thủ công nghiệp nông thôn .

2.4. Tình hình phát triển ngành nghề thủ công nghiệp một số nước

trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh .

2.5. Tổng quan các đề tài nghiên cứu về tiểu thủ công nghiệp ở nước ta.

3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .

3.2. Phương pháp nghiên cứu .

3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .

4.1. Tình hình phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở

huyện Từ Sơn

4.2. Định hướng và giải pháp phát triển một số ngành nghề thủ

công nghiệp ở huyện Từ Sơn .

5. Kết luận và kiến nghị .

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY