Đề tài Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong giai đoạn 2005 - 2007

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: 4

CƠ SỞ Lí THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TèNH HèNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1. Cở sở lý thuyết về phõn tớch tài chớnh Doanh nghiệp 4

1.1. Các khái niệm cơ sở 4

1.2. Cỏc mối quan hệ tài chớnh chủ yếu của doanh nghiệp: 4

1.3.Mục tiờu, nhiệm vụ, ý nghĩa của phõn tớch tài chớnh Doanh nghiệp: 5

1.4. Nội dung phõn tớch tài chớnh 8

1.4 Phương hướng chung để cải thiện tỡnh hỡnh tài chớnh doanh nghiệp 20

CHƯƠNG 2 21

PHÂN TÍCH TèNH HèNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 21

2.1. Giới thiệu khái quát về DN sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong. 21

2.1.1. Hỡnh thức tổ chức của doanh nghiệp 21

2.1.2 Tổ chức bộ mỏy quản lý của doanh nghiệp: 22

2.1.3.Sản phẩm chớnh của doanh nghiệp: 24

2.2. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 25

2.2.1. Tỡnh hỡnh lao động của doanh nghiệp: 25

2.2.2. Tỡnh hỡnh tài sản cố định. 26

2.3. Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp. 27

2.3.1. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn. 27

2.3.2 Phõn tớch tỡnh hỡnh doanh thu, chi phớ của cụng ty: 33

2.4 Phõn tớch hiệu quả tài chớnh của doanh nghiệp 35

2.4.1 Phân tích khả năng quản lýý tài sản: 35

2.4.2 Phân tích khả năng sinh lợi: 38

2.5. Phõn tớch rủi ro tài chớnh: 40

2.5.1 Phõn tớch tỡnh hỡnh cụng nợ và khoản phải thu: 40

2.5.2 Phân tích khả năng thanh toán: 42

2.5.3. Phân tích khả năng quản lýý vốn vay: 44

2.6. Phõn tớch tổng hợp tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiờp: 45

2.6. Đánh giá tổng hợp tỡnh hỡnh tài chớnh tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong: 50

CHƯƠNG 3: 52

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TèNH HèNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÀNH PHONG 52

3.1. BIỆN PHÁP THU HỒI CễNG NỢ BẰNG HèNH THỨC CHIẾT KHẤU: 53

3.2. BIỆN PHÁP THANH Lí TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 58

3.3. Tổng hợp kết quả sau khi thực hiện 2 biện phỏp: 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY