Đề tài Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH 3

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1. KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp. 3

1.1.2. Nội dung của tài chính doanh nghiệp. 4

1.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 5

1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 5

1.2.2.ý Ý nghĩa và vai trò của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 6

1.3. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 7

1.3.1 Hệ thống các báo cáo tài chính. 7

1.3.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chính. 8

1.4. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 10

1.4.1. Phân tích khái quát các báo cáo tài chính. 10

1.4.2. Phân tích hiệu quả tài chính. 13

1.4.3 Phân tích rủi ro tài chính. 17

1.4.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. 20

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 22

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 22

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 24

2.1.3. Quy trình công nghệ sản suất sản phẩm chủ yếu: 24

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 25

2.1.5. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 29

2.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 34

2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản . 34

2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn. 36

2.2.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. 39

2.2.4. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty. 40

2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH. 43

2.3.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản. 43

2.3.2. Phân tích khả năng sinh lợi của công ty. 47

2.4. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY. 49

2.4.1. Phân tích khả năng thanh khoản. 49

2.4.2. Phân tích khả năng quản lý nợ. 51

2.5. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH. 55

2.5.1. Đẳng thức DUPONT thứ nhất. 55

2.5.2. Đẳng thức DUPONT thứ hai. 55

2.5.3. Đẳng thức DUPONT tổng hợp. 56

2.6. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY