Đề tài Phân tích tính thanh khoản của nhóm các Ngân hàng lớn

PHỤLỤC Chương 1: RỦI RO THANH KHOÀN. Trang 2 1.1 Khái niệm vềthanh khoản và rủi ro thanh khoản.Trang 2 1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản. Trang 2 1.2.1 Cung và cầu vềthanh khoản.Trang 4 1.2.2 Đánh giá trạng thái thanh khoản.Trang 4 1.2.3 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản .Trang 5 Chương 2: TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA MỘT SỐNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỚN. Trang 9 2.1 Các hệsố đánh giá . Trang 9 2.2. Phân tích đánh giá . Trang 9 2.2.1 Vốn điều lệ. Trang 10 2.2.2 HệsốCar . Trang 10 2.2.3 HệsốH1 và H2 . Trang 11 2.2.4 HệsốH3 . Trang 13 2.2.5 HệsốH4 . Trang 15 2.2.6 HệsốH5 . Trang 16 2.2.7 HệsốH6 . Trang 17 2.2.8 HệsốH7 . Trang 18 2.2.9 HệsốH8 . Trang 19 Chương 3: MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM3.1 Định hướng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 . Trang 20 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020. Trang 20 3.1.2 Định hướng phát triển các tổchức tín dụng đến năm 2010 và định hướng chiến lược đếnnăm 2020 . Trang 21 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quảquản trịrủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trang 22 3.2.1 Vềphía Chính phủ. Trang 23 3.2.2 Vềphía Ngân hàng trung ương . Trang 23 3.2.3 Vềphía Ngân hàng Thương mại. Trang 24

PHỤLỤC

Chương 1: RỦI RO THANH KHOÀN. Trang 2

1.1 Khái niệm vềthanh khoản và rủi ro thanh khoản.Trang 2

1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản. Trang 2

1.2.1 Cung và cầu vềthanh khoản.Trang 4

1.2.2 Đánh giá trạng thái thanh khoản.Trang 4

1.2.3 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản .Trang 5

Chương 2: TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA MỘT SỐNGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI LỚN. Trang 9

2.1 Các hệsố đánh giá . Trang 9

2.2. Phân tích đánh giá . Trang 9

2.2.1 Vốn điều lệ. Trang 10

2.2.2 HệsốCar . Trang 10

2.2.3 HệsốH1 và H2 . Trang 11

2.2.4 HệsốH3 . Trang 13

2.2.5 HệsốH4 . Trang 15

2.2.6 HệsốH5 . Trang 16

2.2.7 HệsốH6 . Trang 17

2.2.8 HệsốH7 . Trang 18

2.2.9 HệsốH8 . Trang 19

Chương 3: MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN TRỊRỦI

RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

3.1 Định hướng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam đến năm

2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 . Trang 20

3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm

2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020. Trang 20

3.1.2 Định hướng phát triển các tổchức tín dụng đến năm 2010 và định hướng chiến

lược đếnnăm 2020 . Trang 21

3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quảquản trịrủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương

mại Việt Nam. Trang 22

3.2.1 Vềphía Chính phủ. Trang 23

3.2.2 Vềphía Ngân hàng trung ương . Trang 23

3.2.3 Vềphía Ngân hàng Thương mại. Trang 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY