Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hải Phòng

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 I.1- Tài chính của doanh nghiệp thương mại 11 1.1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp thương mại 11 1.2.Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp 12 1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 13 1.3.1. Chức năng phân phối: 13 1.3.2. Chức năng giám đốc: 15 1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 16 1.5 Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp 17 1.6. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 19 1.7. Phương pháp phân tích 21 1.8. Tài liệu để phân tích tình hình tài chính 23 I.2- Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 24 2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 24 2.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 27 2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 30 2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh 35 ChươngII:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNGTY THƯƠNG MẠI DỊCHVỤ VÀ XÂYDỰNG HẢIPHÒNG 38 I.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 38 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 38 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 39 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42 1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 42 1.3.2. Các đơn vị trực thuộc của Công ty 45 1.4. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 45 1.4.1. Số lượng lao động, thời gian sử dụng lao động, định mức lao động 45 1.4.2. Thời gian sử dụng lao động 48 1.4.3. Tổng quỹ lương, lương bình quân của doanh nghiệp 48 1.4.4. Hình thức trả lương ở doanh nghiệp 49 1.4.5. Nhận xét và đánh giá 52 1.5. Tình hình vật tư, TSCĐ của doanh nghiệp 53 1.5.1. Tình hình tài sản cố định 53 1.5.2. Khấu hao TSCĐ năm 2000 55 1.5.3. Nhận xét và đánh giá: 58 1.6. Đặc điểm chung về thị trường và mặt hàng kinh doanh của Công ty 58 1.6.1. Hoạt động xuất khẩu 58 1.6.2. Hoạt động nhập khẩu 60 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 62 III- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 62 1.1. Phân tích tình hình phân bổ tài sản 62 1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 65 1.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 68 1.3.1. Phân tích tình hình công nợ 68 1.3.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán 73 1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ: 74 1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 76 1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng sinh lợi của vốn 77 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 81 IV.1. NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 81 1.1. Về tài chính: 81 1.2. Về tình hình thị trường thời gian tới 82 IV.2- MỘT VÀI Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 84 KẾT LUẬN 93 Phụ lục 01: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2000 95 Phụ lục 02: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

11

I.1- Tài chính của doanh nghiệp thương mại 11

1.1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp thương mại 11

1.2.Nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp 12

1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 13

1.3.1. Chức năng phân phối: 13

1.3.2. Chức năng giám đốc: 15

1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 16

1.5 Vốn và cấu thành vốn của doanh nghiệp 17

1.6. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 19

1.7. Phương pháp phân tích 21

1.8. Tài liệu để phân tích tình hình tài chính 23

I.2- Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 24

2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 24

2.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 27

2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 30

2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh 35

ChươngII:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNGTY THƯƠNG MẠI DỊCHVỤ VÀ XÂYDỰNG HẢIPHÒNG 38

I.SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 38

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 38

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 39

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42

1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 42

1.3.2. Các đơn vị trực thuộc của Công ty 45

1.4. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 45

1.4.1. Số lượng lao động, thời gian sử dụng lao động, định mức lao động 45

1.4.2. Thời gian sử dụng lao động 48

1.4.3. Tổng quỹ lương, lương bình quân của doanh nghiệp 48

1.4.4. Hình thức trả lương ở doanh nghiệp 49

1.4.5. Nhận xét và đánh giá 52

1.5. Tình hình vật tư, TSCĐ của doanh nghiệp 53

1.5.1. Tình hình tài sản cố định 53

1.5.2. Khấu hao TSCĐ năm 2000 55

1.5.3. Nhận xét và đánh giá: 58

1.6. Đặc điểm chung về thị trường và mặt hàng kinh doanh của Công ty 58

1.6.1. Hoạt động xuất khẩu 58

1.6.2. Hoạt động nhập khẩu 60

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 62

III- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 62

1.1. Phân tích tình hình phân bổ tài sản 62

1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 65

1.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty 68

1.3.1. Phân tích tình hình công nợ 68

1.3.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán 73

1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ: 74

1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 76

1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng sinh lợi của vốn 77

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 81

IV.1. NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 81

1.1. Về tài chính: 81

1.2. Về tình hình thị trường thời gian tới 82

IV.2- MỘT VÀI Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 84

KẾT LUẬN 93

Phụ lục 01: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2000 95

Phụ lục 02: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY