Đề tài Phân tích tình hình tài chính ở Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3

DOANH NGHIỆP 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 3

1.1.2. Các quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp 3

1.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 5

1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp 5

1.2.2. Mục tiêu, ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 5

1.2.3. Nguồn tài liệu và phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 6

1.2.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 7

1.2.5. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 7

1.2.6. Phân tích tình hình tài chính qua các hệ số tài chính của doanh nghiệp 12

1.2.7. Phân tích tài chính dupont 17

PHẦN II 20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 20

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn : 20

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn : 21

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và công nghệ sản xuất của Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn : 22

2.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp : 23

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp : 24

2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 28

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 30

2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 30

ã Về phần nguồn vốn 41

2.2.2. Phân tích tình hình tài chính qua các hệ số tài chính của doanh nghiệp 45

2.2.3. Phân tích tài chính dupont 64

PHẦN III 67

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 67

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 67

3.1. Nhận xét về tình hình tài chính của công ty: 67

3.2. Đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 68

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY