Đề tài Phân tích thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Thắng Lợi

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3

1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ 3

1.1.2. Đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.3. Vai trò tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động của doanh nghiệp 3

1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5

1.2.1. Nghiên cứu thị trường 5

1.2.2. Csac hoạt động xúc tiến bán hàng 5

1.2.3. Các hình thức phân phối, vận chuyển, giao nhận hàng 7

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ 8

1.3.1. Những nhân tố thuộc về doanh nghiệp 9

1.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài của doanh nghiệp 12

1.3.3. Chính sách quản lýý kinh tế vĩ mô của Nhà nước 13

1.4. Phương pháp và nội dung của phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm 14

1.4.1. Phương pháp chi tiết 14

1.4.2. Phương pháp so sánh 14

1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ 15

1.5.1. Nhóm các chỉ tiêu kết quả 15

1.5.2. Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả 16

1.6. Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 16

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP 18

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 18

2.2. Qui mô hiện tại của Xí nghiệp 19

2.3. Chức năng nhiệm vụ của xn 19

2.4. Đặc điểm sản phẩm củ xn 20

2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lýý của Xí nghiệp 21

2.6. Đặc điểm về tình hình lao động và quản lýý của Xí nghiệp 24

2.7. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 24

2.7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 24

2.7.2. Bảng cân đối kế toán 25

2.7.3. Giới thiệu kênh phân phối của Xí nghiệp 26

2.8. Nhận xét chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 27

PHẦN III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 29

3.1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp Thắng Lợi 29

3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo sản lượng và doanh thu 32

3.2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo sản lượng 32

3.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo doanh thu 35

3.2.3. Nhận xét về tình hình tiêu thụ theo sản lượng và doanh thu 36

3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu 39

3.4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 42

3.4.1. Phân tích khối lượng tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 42

3.4.2. Phân tích giá bán các thị trường tiêu thụ 46

3.5. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ tại Xí nghiệp 48

3.5.1. Phân tích những nhân tố thực về bản thân Xí nghiệp 48

3.5.2. Phân tích những nhân tố không thuộc về bản thân Xí nghiệp 54

3.6. Đánh giá và nhận xét chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp Thắng Lợi 56

3.6.1. Đánh giá chung 56

3.6.2. Nhận xét chung 57

PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI 59

4.1. Thiết lập phòng tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ bán hàng 59

4.1.1. Căn cứ thực tiễn của biện pháp 59

4.1.2. Cách thức thực hiện biện pháp 60

4.1.3. Chi phí thực hiện biện pháp 65

4.1.4. Lợi ích và hiệu quả mang lại 66

4.2. Biện pháp liên kết các doanh nghiệp khác trên địa bàn để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 67

4.2.1. Căn cứ thực tiễn của biện pháp 67

4.2.2. Cách thức thực hiện biện pháp 71

4.2.3. Chi phí thực hiện biện pháp 71

4.2.4. Lợi ích và hiệu quả mang lại 71

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY