Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

MỤC LỤCChương 1: DẪN NHẬP VỀ HTTT 2I- HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC: 2II- HỆ THỐNG THÔNG TIN TỰ ĐỘNG HÓA: 3III- CÁC MỨC NHẬN THỨC CỦA MỘT HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 4IV- GIỚI THIỆU CÁC QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 4V- CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN HTTT THÀNH HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 6VI- CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HTTT: 8Chương 2 : KHẢO SÁT HỆ THỐNG 9I- MỤC TIÊU KHẢO SÁT : 9II- NỘI DUNG KHẢO SÁT: 9III- ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT: 10IV- CÁC PHƯƠNG PHÁP ÐIỀU TRA (INVESTIGATION METHODES) : 11V- ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ PHÁN HIỆN TRẠNG: 14VI- LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT: 14Chương 3 : PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM 16I- KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM: 16II- MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP : (Entity – Relationship Diagram) 16III- MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP MỞ RỘNG: 19IV- PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MHQNDL BẰNG MH TT-KH: 20V- CÁC TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA 21VI- QUY TẮC KIỂM TRA MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP: 22VII- TỪ ÐIỂN DỮ LIỆU CHO MÔ HÌNH QNDL: 23Chương 4: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XỬ LÝ MỨC QUAN NIỆM 25I- MỤC TIÊU: 25II- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LƯU ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU: 25III- THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ XỬ LÝ: 27IV- CÁC SƯU LIỆU CHO MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ 30Chương 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU 33I- GIỚI THIỆU: 33II- Chuyển Đổi Mô Hình TTKH Sang Mô Hình Quan Hệ: 33Chương 6: THÀNH PHẦN XỬ LÝ Ở MỨC TỔ CHỨC 39I- Mục Đích Thiết Kế: 39II- CÁC KHÁI NIỆM CỦA MÔ HÌNH TCXL: 39III- Xây Dựng Sơ Đồ DDL Ở Mức Tổ Chức Qua Các Chổ Làm Việc: 40IV- Đặc tả xử lý: 42Chương 7: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI VÀ MÁY 44I- ĐẶT VẤN ĐỀ: 44II- THIẾT KẾ ĐẦU VÀO: 44III- THIẾT KẾ ĐẦU RA: 45IV- THIẾT KẾ ĐỐI THOẠI: 46

MỤC LỤC

Chương 1: DẪN NHẬP VỀ HTTT 2

I- HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC: 2

II- HỆ THỐNG THÔNG TIN TỰ ĐỘNG HÓA: 3

III- CÁC MỨC NHẬN THỨC CỦA MỘT HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 4

IV- GIỚI THIỆU CÁC QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 4

V- CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN HTTT THÀNH HTTT TỰ ĐỘNG HÓA: 6

VI- CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HTTT: 8

Chương 2 : KHẢO SÁT HỆ THỐNG 9

I- MỤC TIÊU KHẢO SÁT : 9

II- NỘI DUNG KHẢO SÁT: 9

III- ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT: 10

IV- CÁC PHƯƠNG PHÁP ÐIỀU TRA (INVESTIGATION METHODES) : 11

V- ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ PHÁN HIỆN TRẠNG: 14

VI- LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT: 14

Chương 3 : PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM 16

I- KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU MỨC QUAN NIỆM: 16

II- MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP : (Entity – Relationship Diagram) 16

III- MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP MỞ RỘNG: 19

IV- PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MHQNDL BẰNG MH TT-KH: 20

V- CÁC TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA 21

VI- QUY TẮC KIỂM TRA MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP: 22

VII- TỪ ÐIỂN DỮ LIỆU CHO MÔ HÌNH QNDL: 23

Chương 4: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XỬ LÝ MỨC QUAN NIỆM 25

I- MỤC TIÊU: 25

II- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LƯU ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU: 25

III- THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ XỬ LÝ: 27

IV- CÁC SƯU LIỆU CHO MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ 30

Chương 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU 33

I- GIỚI THIỆU: 33

II- Chuyển Đổi Mô Hình TTKH Sang Mô Hình Quan Hệ: 33

Chương 6: THÀNH PHẦN XỬ LÝ Ở MỨC TỔ CHỨC 39

I- Mục Đích Thiết Kế: 39

II- CÁC KHÁI NIỆM CỦA MÔ HÌNH TCXL: 39

III- Xây Dựng Sơ Đồ DDL Ở Mức Tổ Chức Qua Các Chổ Làm Việc: 40

IV- Đặc tả xử lý: 42

Chương 7: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI VÀ MÁY 44

I- ĐẶT VẤN ĐỀ: 44

II- THIẾT KẾ ĐẦU VÀO: 44

III- THIẾT KẾ ĐẦU RA: 45

IV- THIẾT KẾ ĐỐI THOẠI: 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY