Đề tài Phân tích tài chính và tìm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty NetNam – Viện Công Nghệ Thông Tin

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 4

1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 4

1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp: 5

1.4. Khái niệm phân tích tài chính: 5

1.5. Mục tiêu phân tích tài chính: 6

1.6. Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính: 6

1.7. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: 7

1.8. Khái quát về nội dung phân tích tài chính 7

1.9. Quy trình phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện 8

1.10. Tài liệu cơ sở dùng trong trong phân tích 8

1.11. Nội dung và phương pháp phân tích tài chính: 9

PHẦN II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NETNAM VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG 2 NĂM 2004 - 2005 19

2.1. Giới thiệu chung về công ty NetNam – Viện Công nghệ thông tin 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19

Chi nhánh công ty Net Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh 19

Văn phòng đại diện và hỗ trợ khách hàng 19

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 20

2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ hiện tại: 20

2.1.4. Công nghệ sản xuất và cung cấp dịch vụ quan trọng: 22

2.1.5. Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 22

2.1.6. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 24

2.2. Phân tích thực trạng tài chính công ty NetNam – Viện Công nghệ Thông Tin 26

2.2.1. Phân tích khái quát 26

2.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính: Khả năng quản lý tài sản và khả năng sinh lời 41

2.2.3. Phân tích rủi ro tài chính: 50

2.2.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính: 55

Qua sơ đồ Dupont, ta có thể thấy ROE của công ty thấp là do lợi nhuận ròng thấp (lợi nhuận ròng chỉ đạt 343.23 triệu trên tổng số doanh thu 25512 triệu làm cho ROS thấp dẫn tới ROE cũng thấp theo. Công ty cần phải cải thiện chỉ tiêu này trong năm tới.PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NETNAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 59

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NETNAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 60

3.1 Đánh giá chung 60

3.2 Đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính: 63

3.2.1 Giải pháp 1: “Nâng cao hiệu quả quản trị tiền mặt và chứng khoán thanh khoản cao” 63

3.2.2. Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản phải thu khách hàng: 65

3.2.3 Giải pháp 3:Hoàn thiện bộ máy tổ chức thông qua việc thành lập phòng tài chính 67

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY