Đề tài Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2003

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 3

I. Các khái niệm cơ bản 3

1. Khái niệm về đầu tư 3

2. Phân loại đầu tư 3

3. Đầu tư của Chính phủ từ Ngân sách Nhà nước 5

II. Các nguồn huy động vốn đầu tư 5

1. Nguồn vốn đầu tư trong nước 6

2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài 11

III. Điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 13

1. Tạo lập và duy trỡ năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế 13

2. Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 14

3. Xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn có hiệu quả 15

IV. Tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế thông qua một số mô hình 16

1. Mô hình hàm sản xuất Cobb - Douglas 16

2. Mô hình Harrod - Domar 17

3. Mô hình thu nhập quốc dân 19

4. Đầu tư và mô hình nhân tử 19

5. Mô hình AD - AS 20

V. Vai trò của nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 22

1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 22

2. Trong lĩnh vực kết cấu cơ sở hạ tầng 23

3. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991 – 2003 25

I. Ngân sách Nhà nước giai đoạn 1991 – 2003 25

1. Tình hình thu Ngân sách Nhà nước 25

2. Tình hình chi Ngân sách Nhà nước 27

3. Kết quả cân đối Ngân sách Nhà nước 28

II. Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 30

1. Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1991 - 2003 30

2. Tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu hiện nay 31

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 1991 - 2003 41

I. Tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình thu nhập quốc dân 42

1. Xây dựng mô hình 42

2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 44

3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 47

II. Tác động của nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình hàm sản xuất Cobb – Douglas 49

1. Xây dựng mô hình 49

2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 50

3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 52

III. Tác động của nguồn vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước tới tăng trưởng kinh tế quốc dân 53

1. Xây dựng mô hình 53

2. Kỳ vọng về dấu của các hệ số trong mô hình 55

3. Ước lượng mô hình và phân tích kết quả 57

IV. Những tồn tại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam 59

1. Những tồn tại trong đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước 59

2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam 61

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY