Đề tài Phân tích kết quả, hiệu quả và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Điện lực Cao Bằng

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: 5

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG 5

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 5

1.1 Khái niệm về kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh 5

1.1.1 Khái niệm về kết quả hoạt động kinh doanh 5

1.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh 5

1.2 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 6

1.2.1 Nội dung phân tích 6

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh 6

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 7

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh .15

1.3.1. Các nhân tố bên trong 15

1.3.2. Các nhân tố thuôc môi trường bên ngoài 17

1.4 Các phương pháp phân tích 17

1.4.1 Phương pháp so sánh 17

1.4.2 Phương pháp thay thế liên hoàn 18

1.4.3 Phương pháp liên hệ 18

1.5 Một số phương hướng nâng cao kết quả - hiệu quả hoạt động kinh doanh .19

CHƯƠNG II 20

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 20

KINH DOANH CỦA ĐIỆN LỰC CAO BẰNG TỪ 2004-2006 20

1.1. Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Điện lực Cao Bằng 20

1.1.1. Khái quát chung về Điện lực Cao Bằng 20

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 20

1.1.3. Cơ cấu tổ chức hiện tại của Cao Bằng 23

1.2. Sự cần thiết của đề tài và một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật 24

1.2.1. Sự cần thiết của đề tài 24

1.2.2. Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật 25

1.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ĐLCB từ 2004-2006 26

1.3.1. Phân tích sản lượng điện 26

1.3.2 Phân tích doanh thu 31

1.3.2. Phân tích lợi nhuận 33

1.4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Điện lực Cao Bằng từ 2004-2006 34

1.4.1 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 34

1.4.2 Phân tích cơ cấu tài sản của Điện lực Cao Bằng 2004 - 2006 40

1.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn 48

1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của Điện lực Cao Bằng 2004 – 2006. 53

1.4.5 Nhận xét và đánh giá chung 54

1.4.6 Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ĐLCB 55

1.1 Định hướng phát triển của Điện lực Cao Bằng trong 5 năm tới 57

1.1.1 Mục tiêu chung của toàn ngành 57

1.1.2 Định hướng của Điện lực Cao Bằng trong 5 năm tới 58

1.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Điện lực Cao 59

Bằng 59

1.2.1 Giảm tổn thất điện năng 59

1.2.2 Tăng doanh thu bằng cách áp giá đúng đối tượng sử dụng điện 62

1.2.3 Hoàn thiện phương thức quản lý và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 63

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY