Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty May Đức Giang

Lời nói đầu 1

Chương I

Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp 2

1. vốn của doanh nghiệp 2

1.1 Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động của doanh nghiệp 2

1.1.1 Khái niệm 2

1.1.2 Phân loại vốn 4

1.1.2.1 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn 4

1.1.2.2 Căn cứ vào đặc điểm nguồn hình thành 8

1.1.2.3 Căn cứ vào nội dung vật chất vốn 9

1.1.3 Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 9

2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 11

2.1 Khái niệm và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 11

2.1.1 Khái niệm 11

2.1.2 Hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn 13

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 19

2.2.1 Nhân tố khách quan 19

2.2.1.1 Môi trường pháp luật 19

2.2.1.2 Chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước 20

2.2.1.3 Thị trường và hoạt động cạnh tranh 21

2.2.1.4 Tính chất ổn định của môi trường 23

2.2.2 Nhân tố chủ quan 23

2.2.2.1 Cơ cấu vốn của doanh nghiệp 23

2.2.2.2 Chi phí vốn 24

2.2.2.3 Nhân tố con người 25

2.2.2.4 Tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh 26

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

2.1. Khái quát về công ty May Đức Giang 28

2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của công ty May Đức Giang 28

2.1.2 Các yếu tố về nguồn lực 31

2.1.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 31

2.1.2.2 Khả năng tài chính 32

2.1.2.3. Khả năng tài chính 33

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 33

2.1.3.1 Đặc điểm về qui trình công nghệ 33

2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 35

2.2 Thực trạng sử dụng vốn ở công ty May Đức Giang 39

2.2.1 Thực trạng sử dụng vốn tại công ty 39

2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của công ty 43

2.2.2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp 43

2.2.2.2 Các chỉ tiêu phân tích 46

2.2.2.2.1 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 46

2.2.2.2.2 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 53

2.2.2.2.3 Một số tỷ lệ tài chính phản ánh thực trạng quản lý tiền mặt 57

2.3 Nhận xét chung 60

2.3.1 Những mặt đã đạt được 60

2.3.1 Những hạn chế cần khắc phục 60

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG 63

3.1 Phương hướng và mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công

ty May Đức Giang 63

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 65

3.2.1 Về phía công ty May Đức Giang 65

3.2.1.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 65

3.2.1.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 68

3.2.1.3 Tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm 69

3.2.1.4 Các giải pháp khác 73

3.2.2 Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước 74

3.2.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế 74

3.2.2.2 Thực hiện việc cổ phần hoá doanh nghiệp 75

3.2.2.3 Đổi mới cơ chế và chính sách quản lý vốn của Nhà nước 77

3.2.2.4 Các giải pháp khác 78

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY