Đề tài Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá khả năng sinh lời tại Công ty cổ phần Phú Thành

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 3

1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp . 3

1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính. 3

1.1.2. Mục đích, vai trò và yêu cầu của báo cáo tài chính . 3

1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa . 6

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh và phương pháp phân tích báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh . 7

1.2.1. Một số vấn đề chung về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 7

1.2.2. Mục đích và ý nghĩa, chức năng của việc phân tích tình hình tài chínhdoanh nghiệp. . 9

1.2.3. Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính. 17

1.2.4. Phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. 19

CHưƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ

THÀNH . 28

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Phú Thành. 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 28

2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động củacông ty . 29

2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ông ty cổ phần Phú Thành31

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Phú Thành. 33

2.2. Thực hiện công tác phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại

Công ty cổ phần Phú Thành . 35

2.2.1. Ý nghĩa của việc phân tích kết quả kinh doanh của Công ty. 35

2.2.2. Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh . 35

2.2.3. Phân tích các hệ số khả năng thanh khoản của công ty . 38

2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 392.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 41

2.2.6. Phân tích vòng quay toàn bộ vốn. 43

CHưƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẰM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG

SINH LỜI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÀNH . 44

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và công tác phân tích báo

cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng tại Công ty cổ phần Phú Thành . 44

3.1.1. Ưu điểm. 44

3.1.2. Hạn chế. 45

3.2. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại

Công ty cổ phần Phú Thành . 45

3.2.1. Biện pháp hoàn thiện đối với công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh . 47

3.2.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả doanh và khả năng sinh lời tại Công ty

cổ phần Phú Thành. 52

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY