Đề tài Những thuận lợi khú khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tỡnh hỡnh hoạt động hạch toỏn của đơn vị trong thời gian hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: PHẦN CHUNG 3

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG THCS XUÂN BÁI 3

1. Quá trình thành lập trường THCS Xuân Bái 3

2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị 7

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 8

4. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị 10

5. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong đơn vị với cán bộ kế toán 11

6. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng: 12

7. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình hoạt động hạch toán của đơn vị trong thời gian hiện nay 13

B. CÁC NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 14

1. Kế toán vốn bằng tiền 14

2. Kế toán vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 19

3. Kế toán tài sản cố định 20

4. Kế toán thanh toán: (phần này sẽ được trình bày ở phần chuyên đề. 22

5. Kế toán các khoản chi hoạt động (chi chương trình dự án). 22

PHẦN II 25

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 25

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 25

VIÊN CHỨC CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG 25

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 25

1. Vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp 25

2. Đặc điểm yêu cầu quản lý lao động tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp 26

3. Nhiệm vụ, nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp 28

4. Khái quát về hạch toán kế toán và yêu cầu quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 30

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ 32

1. Thuận lợi 32

2. Khó khăn 32

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 33

1. Lập dự toán năm 33

1.1. Lập dự toán năm: Đơn vị lập dự toán theo mục lục ngân sách Nhà nước do bên tài chính ban hành. 34

1.2. Lập dự toán quỹ 36

3.2. Kế toán các khoản trích nộp theo lương 41

3.2.1. Chứng từ sử dụng 41

3.2.2. Sổ kế toán sử dụng 41

A. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG THCHS XUÂN BÁI, THỌ XUÂN, THANH HÓA. 60

1. Tình hình chấp hành kế hoạch thu - chi quý, năm 60

2. Kết quả tăng cường quản lý các mặt 60

3. Thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn định mức chi tiêu 60

4. Tổ chức bộ máy 61

5. Chế độ sổ sách báo cáo 61

B. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG" TẠI TRƯỜNG THCS XUÂN BÁI 61

I. Nhận xét về công tác kế toán tại Trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa 61

1. Những ưu điểm 61

2. Một số hạn chế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại đơn vị 62

II. Một số giải pháp chủ yếu 63

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 63

2. Một số ý kiến đóng góp cải tiến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ở trường THCS Xuân Bái Thọ Xuân, Thanh Hóa. 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY