Đề tài Nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại và giải pháp tạo lập vốn kinh doanh của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3I. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 31. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 32. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 52.1- Nhận tiền gửi 52.2- Tài trợ cho nền kinh tế 52.3- Các hoạt động trung gian 7II. Nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 91- Vốn của ngân hàng thương mại 91.1- Vốn chủ sở hữu (VCSH) 91.2- Các khoản tiền gửi mà ngân hàng nhận được từ nền kinh tế 111.3- Các khoản vay từ ngân hàng thương mại và THTW 131.4- Vốn tài trợ – Uỷ thác đầu tư. 131.5- Vốn khác 132- Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động nguồn vốn của ngân hàng thương mại 142.1- Các nhân tố chủ quan. 142.2- Các nhân tố khách quan. 15CHƯƠNG II: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NHTM. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỒN TẠI 17I- Các hình thức huy động vốn trong các ngân hàng thương mại việt nam 171- Nguồn vốn tiền gửi trong các NHTM. 171.1. Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi giao dịch) 171.2. Tiền gửi có kỳ hạn 171.3. Tiền gửi tiết kiệm 181.4. Tiền gửi của các NHTM khác. 182. Nguồn vốn vay trong NHTM. 192.1. Vay NHNN (vay Ngân hàng Trung ương) 192.2. Vay các tổ chức tín dụng khác 192.3. Vay trên thị trường vốn 203. Các nguồn khác: 203.1. Nguồn uỷ thác 203.2. Nguồn trong thanh toán. 203.3. Các nguồn khác 21II. Kết quả huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam 211- Thực trạng huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam một số năm gần đây. 212. Những tồn tại và một số nguyên nhân chủ yếu đối với kết quả huy động vốn. 22CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO LẬP VỐN KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VN 251- Mở rộng mạng lưới huy động vốn, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 252- Tăng cường bổ sung thêm vốn chủ sở hữu và vốn khả dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam, tăng cường xử lý nợ quá hạn. 263- Không ngừng hoàn thiện các tiện ích về công nghệ ngân hàng để 274- Hoàn thiện hệ thống lãi suất để khuyến khích nguồn vốn tiền gửi nhằm nâng cao và đa dạng hoá vốn khả dụng của NHTM. 285- Hoàn thiện khung Pháp lý để các ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn. 29KẾT LUẬN 30TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 3

1. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 3

2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 5

2.1- Nhận tiền gửi 5

2.2- Tài trợ cho nền kinh tế 5

2.3- Các hoạt động trung gian 7

II. Nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 9

1- Vốn của ngân hàng thương mại 9

1.1- Vốn chủ sở hữu (VCSH) 9

1.2- Các khoản tiền gửi mà ngân hàng nhận được từ nền kinh tế 11

1.3- Các khoản vay từ ngân hàng thương mại và THTW 13

1.4- Vốn tài trợ – Uỷ thác đầu tư. 13

1.5- Vốn khác 13

2- Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động nguồn vốn của ngân hàng thương mại 14

2.1- Các nhân tố chủ quan. 14

2.2- Các nhân tố khách quan. 15

CHƯƠNG II: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NHTM. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỒN TẠI 17

I- Các hình thức huy động vốn trong các ngân hàng thương mại việt nam 17

1- Nguồn vốn tiền gửi trong các NHTM. 17

1.1. Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi giao dịch) 17

1.2. Tiền gửi có kỳ hạn 17

1.3. Tiền gửi tiết kiệm 18

1.4. Tiền gửi của các NHTM khác. 18

2. Nguồn vốn vay trong NHTM. 19

2.1. Vay NHNN (vay Ngân hàng Trung ương) 19

2.2. Vay các tổ chức tín dụng khác 19

2.3. Vay trên thị trường vốn 20

3. Các nguồn khác: 20

3.1. Nguồn uỷ thác 20

3.2. Nguồn trong thanh toán. 20

3.3. Các nguồn khác 21

II. Kết quả huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam 21

1- Thực trạng huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam một số năm gần đây. 21

2. Những tồn tại và một số nguyên nhân chủ yếu đối với kết quả huy động vốn. 22

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO LẬP VỐN KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VN 25

1- Mở rộng mạng lưới huy động vốn, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 25

2- Tăng cường bổ sung thêm vốn chủ sở hữu và vốn khả dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam, tăng cường xử lý nợ quá hạn. 26

3- Không ngừng hoàn thiện các tiện ích về công nghệ ngân hàng để 27

4- Hoàn thiện hệ thống lãi suất để khuyến khích nguồn vốn tiền gửi nhằm nâng cao và đa dạng hoá vốn khả dụng của NHTM. 28

5- Hoàn thiện khung Pháp lý để các ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn. 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY