Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN I - TỔCHỨC THƯƠNG MẠI THẾGIỚI (WTO) 1.1 Lịch sửhình thành 3 1.2 Mục tiêu, chức năng, các nguyên tắc cơbản và cơcấu tổchức của WTO 4 1.2.1 Mục tiêu 4 1.2.2 Chức năng 4 1.2.3 Nguyên tắc cơbản 5 1.2.4 Cơcấu tổchức và hoạt động của WTO 7 PHẦN II - TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾTRUNG QUỐC 2.1. Quá trình đàm phán đểgia nhập WTO 9 2.2. Những tác động của việc gia nhập WTO tới nền kinh tếTrung Quốc 9 PHẦN III - TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾVIỆT NAM 3.1 Tác động đến kinh tế13 3.1.1 Tăng trưởng 13 3.1.2 Thương mại 15 3.1.3 Ổn định kinh tếvĩmô 20 3.1.4 Đầu tư23 3.1.5 Thịtrường tài chính ngân hàng 25 3.2 Tác động đến xã hội 29 3.2.1 Việc làm 29 3.2.2 Công bằng xã hội 32 PHẦN IV - TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO TỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 4.1 Tác động tích cực và cơhội 35 4.2 Tác động tiêu cực và thách thức 39 PHẦN V - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTOTỚI NGÀNH DA - GIẦY VIỆT NAM 5.1 Thực trạng ngành Da-Giầy Việt Nam 45 5.1.1 Vềnăng lực sản xuất thực tế: 45 5.1.2 Vềcơcấu sởhữu: 47 5.2 Mục tiêu phát triển của ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2012 48 5.3 Tác động kinh tế đối với ngành da giầy 49 5.3.1 Vềnăng lực sản xuất hàng hóa 49 5.3.2 Vềxuất khẩu 50 5.3.3 Vềnhập khẩu 54 5.3.4 Tác động tích cực trong thương mại 55 5.3.5 Tác động tiêu cực và thách thức trong thương mại 55 5.4 Tác động vềxã hội. 56 5.4.1 Vềlao động 56 5.4.2 Vềviệc làm, đời sống người lao động 56 5.5 Đềxuất một sốgiải pháp cho ngành da giầy 58 5.5.1 Các giải pháp gia tăng xuất khẩu 58 5.5.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh 58 5.5.3 Nâng cao năng lực quản trịcấp ngành 59 5.5.4 Nâng cao năng lực quản trịcủa doanh nghiệp 59 5.5.5 Các kiến nghịvềcơchếchính sách 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN I - TỔCHỨC THƯƠNG MẠI THẾGIỚI

(WTO)

1.1 Lịch sửhình thành 3

1.2 Mục tiêu, chức năng, các nguyên tắc cơbản và cơcấu tổchức của WTO 4

1.2.1 Mục tiêu 4

1.2.2 Chức năng 4

1.2.3 Nguyên tắc cơbản 5

1.2.4 Cơcấu tổchức và hoạt động của WTO 7

PHẦN II - TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP

WTO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾTRUNG QUỐC

2.1. Quá trình đàm phán đểgia nhập WTO 9

2.2. Những tác động của việc gia nhập WTO tới nền kinh tếTrung Quốc 9

PHẦN III - TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP

WTO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾVIỆT NAM

3.1 Tác động đến kinh tế13

3.1.1 Tăng trưởng 13

3.1.2 Thương mại 15

3.1.3 Ổn định kinh tếvĩmô 20

3.1.4 Đầu tư23

3.1.5 Thịtrường tài chính ngân hàng 25

3.2 Tác động đến xã hội 29

3.2.1 Việc làm 29

3.2.2 Công bằng xã hội 32

PHẦN IV - TÁC ĐỘNG CỦA GIA NHẬP WTO

TỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

4.1 Tác động tích cực và cơhội 35

4.2 Tác động tiêu cực và thách thức 39

PHẦN V - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA

NHẬP WTOTỚI NGÀNH DA - GIẦY VIỆT NAM

5.1 Thực trạng ngành Da-Giầy Việt Nam 45

5.1.1 Vềnăng lực sản xuất thực tế: 45

5.1.2 Vềcơcấu sởhữu: 47

5.2 Mục tiêu phát triển của ngành Da - Giầy Việt Nam đến

năm 2012 48

5.3 Tác động kinh tế đối với ngành da giầy 49

5.3.1 Vềnăng lực sản xuất hàng hóa 49

5.3.2 Vềxuất khẩu 50

5.3.3 Vềnhập khẩu 54

5.3.4 Tác động tích cực trong thương mại 55

5.3.5 Tác động tiêu cực và thách thức trong thương mại 55

5.4 Tác động vềxã hội. 56

5.4.1 Vềlao động 56

5.4.2 Vềviệc làm, đời sống người lao động 56

5.5 Đềxuất một sốgiải pháp cho ngành da giầy 58

5.5.1 Các giải pháp gia tăng xuất khẩu 58

5.5.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh 58

5.5.3 Nâng cao năng lực quản trịcấp ngành 59

5.5.4 Nâng cao năng lực quản trịcủa doanh nghiệp 59

5.5.5 Các kiến nghịvềcơchếchính sách 61

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY