Đề tài Nghiên cứu xây dựng công thức viên nang chứa cao Diếp cá

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ 1Chương 1 – TỔNG QUAN 31.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY DIẾP CÁ 31.1.1. Đặc điểm thực vật 31.1.2. Phân bố sinh thái 31.1.3. Thành phần hóa học 41.1.3.1. Flavonoid 41.1.3.2. Tinh dầu 41.1.3.3. Alkaloid 51.1.3.4. Các thành phần khác 51.1.4. Tác dụng dược lý 51.1.5. Công dụng 61.2. CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG 71.2.1. Khái quát về thuốc viên nang 71.2.1.1. Định nghĩa 71.2.1.2. Ưu điểm của viên nang cứng 71.2.2. Thành phần viên nang 71.2.2.1. Vỏ nang 71.2.2.2. Thành phần dược chất trong viên nang 81.2.3. Quy trình bào chế thuốc viên nang cứng từ dược liệu 91.3. SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO 101.3.1. Các thông số đặc trưng của quá trình sắc ký 111.3.1.1. Hệ số dung lượng 111.3.1.2. Hệ số chọn lọc 111.3.1.3. Hệ số bất đối xứng 111.3.1.4. Độ phân giải 111.3.1.5. Số đĩa lý thuyết và hiệu lực cột 121.3.2. Một số ứng dụng của phương pháp HPLC 121.3.2.1. Phân tích định tính 121.3.2.2. Phân tích định lượng 121.4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHẾ PHẨM CHỨA CAO DIẾP CÁ 131.4.1. An trĩ vương 13 1.4.2. Helaf 131.4.3. Cenditan 14 Chương 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 152.1. NGUYÊN LIỆU, CHẤT CHUẨN, HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 152.1.1. Nguyên liệu và chất chuẩn 152.1.2. Hóa chất 152.1.3. Trang thiết bị 162.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 162.2.1. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC 162.2.1.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu 162.2.1.2. Khảo sát phương pháp xử lý mẫu cao Diếp cá và viên nang chứa cao Diếp cá 172.1.1.3. Thẩm định quy trình định lượng 202.2.2. Xây dựng công thức viên nang chứa cao Diếp cá 212.2.2.1. Thiết kế công thức viên nang chứa cao Diếp cá 212.2.2.2. Phương pháp khảo sát đặc tính của khối bột thuốc và đo độ rã của viên nang 23 2.2.2.3. Quy trình điều chế viên nang chứa cao Diếp cá 242.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho viên nang chứa cao Diếp cá 242.2.3.1. Hình thức cảm quan 242.2.3.2. Độ đồng đều khối lượng 242.2.3.3. Độ tan rã 242.2.3.4. Độ ẩm 242.2.3.5. Định tính 242.2.3.6. Định lượng 25Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 273.1. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG QUERCETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC 273.1.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu 273.1.2. Khảo sát quy trình xử lý mẫu cao Diếp cá và viên nang chứa cao Diếp cá 283.1.3. Thẩm định quy trình định lượng quercetin 303.1.3.1. Xác định tính tương thích hệ thống 303.1.3.2. Thẩm định phương pháp phân tích 313.2. THIẾT KẾ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 353.2.1. Lựa chọn hàm lượng cao 353.2.2. Lựa chọn hàm lượng tá dược hút 353.2.3. Lựa chọn công thức tối ưu cho viên nang chứa cao Diếp cá 363.2.3.1. Độ ẩm 373.2.3.2. Góc chảy 373.2.3.3. Tỷ trọng biểu kiến 373.2.3.4. Phân bố cỡ hạt 383.2.3.5. Độ tan rã 393.3. KIỂM NGHIỆM VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 403.3.1. Hình thức cảm quan 403.3.2. Đồng đều khối lượng 403.3.3. Độ tan rã 413.3.4. Độ ẩm 413.3.5. Định tính 413.3.5.1. Bằng phản ứng hóa học 413.3.5.2. Bằng SKLM 413.3.6. Định lượng 423.4. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 423.4.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật 423.4.2. Kết quả kiểm nghiệm 46Chương 4 - BÀN LUẬN 474.1. Về xây dựng và thẩm định quy trình định lượng quercetin trong cao Diếp cá và viên nang chứa cao Diếp cá 474.2. Về nghiên cứu xây dựng công thức cho viên nang chứa cao Diếp cá 474.3. Về xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho viên nang chứa cao Diếp cá 48Chươg 5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 495.1. Kết luận 495.2. Kiến nghị 49TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1 – TỔNG QUAN 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY DIẾP CÁ 3

1.1.1. Đặc điểm thực vật 3

1.1.2. Phân bố sinh thái 3

1.1.3. Thành phần hóa học 4

1.1.3.1. Flavonoid 4

1.1.3.2. Tinh dầu 4

1.1.3.3. Alkaloid 5

1.1.3.4. Các thành phần khác 5

1.1.4. Tác dụng dược lý 5

1.1.5. Công dụng 6

1.2. CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG 7

1.2.1. Khái quát về thuốc viên nang 7

1.2.1.1. Định nghĩa 7

1.2.1.2. Ưu điểm của viên nang cứng 7

1.2.2. Thành phần viên nang 7

1.2.2.1. Vỏ nang 7

1.2.2.2. Thành phần dược chất trong viên nang 8

1.2.3. Quy trình bào chế thuốc viên nang cứng từ dược liệu 9

1.3. SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO 10

1.3.1. Các thông số đặc trưng của quá trình sắc ký 11

1.3.1.1. Hệ số dung lượng 11

1.3.1.2. Hệ số chọn lọc 11

1.3.1.3. Hệ số bất đối xứng 11

1.3.1.4. Độ phân giải 11

1.3.1.5. Số đĩa lý thuyết và hiệu lực cột 12

1.3.2. Một số ứng dụng của phương pháp HPLC 12

1.3.2.1. Phân tích định tính 12

1.3.2.2. Phân tích định lượng 12

1.4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHẾ PHẨM CHỨA CAO DIẾP CÁ 13

1.4.1. An trĩ vương 13

1.4.2. Helaf 13

1.4.3. Cenditan 14

Chương 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1. NGUYÊN LIỆU, CHẤT CHUẨN, HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 15

2.1.1. Nguyên liệu và chất chuẩn 15

2.1.2. Hóa chất 15

2.1.3. Trang thiết bị 16

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

2.2.1. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC 16

2.2.1.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu 16

2.2.1.2. Khảo sát phương pháp xử lý mẫu cao Diếp cá và viên nang chứa cao Diếp cá 17

2.1.1.3. Thẩm định quy trình định lượng 20

2.2.2. Xây dựng công thức viên nang chứa cao Diếp cá 21

2.2.2.1. Thiết kế công thức viên nang chứa cao Diếp cá 21

2.2.2.2. Phương pháp khảo sát đặc tính của khối bột thuốc và đo độ rã của viên nang 23

2.2.2.3. Quy trình điều chế viên nang chứa cao Diếp cá 24

2.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho viên nang chứa cao Diếp cá 24

2.2.3.1. Hình thức cảm quan 24

2.2.3.2. Độ đồng đều khối lượng 24

2.2.3.3. Độ tan rã 24

2.2.3.4. Độ ẩm 24

2.2.3.5. Định tính 24

2.2.3.6. Định lượng 25

Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27

3.1. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG QUERCETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC 27

3.1.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu 27

3.1.2. Khảo sát quy trình xử lý mẫu cao Diếp cá và viên nang chứa cao

Diếp cá 28

3.1.3. Thẩm định quy trình định lượng quercetin 30

3.1.3.1. Xác định tính tương thích hệ thống 30

3.1.3.2. Thẩm định phương pháp phân tích 31

3.2. THIẾT KẾ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 35

3.2.1. Lựa chọn hàm lượng cao 35

3.2.2. Lựa chọn hàm lượng tá dược hút 35

3.2.3. Lựa chọn công thức tối ưu cho viên nang chứa cao Diếp cá 36

3.2.3.1. Độ ẩm 37

3.2.3.2. Góc chảy 37

3.2.3.3. Tỷ trọng biểu kiến 37

3.2.3.4. Phân bố cỡ hạt 38

3.2.3.5. Độ tan rã 39

3.3. KIỂM NGHIỆM VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 40

3.3.1. Hình thức cảm quan 40

3.3.2. Đồng đều khối lượng 40

3.3.3. Độ tan rã 41

3.3.4. Độ ẩm 41

3.3.5. Định tính 41

3.3.5.1. Bằng phản ứng hóa học 41

3.3.5.2. Bằng SKLM 41

3.3.6. Định lượng 42

3.4. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VIÊN NANG CHỨA CAO DIẾP CÁ 42

3.4.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật 42

3.4.2. Kết quả kiểm nghiệm 46

Chương 4 - BÀN LUẬN 47

4.1. Về xây dựng và thẩm định quy trình định lượng quercetin trong cao Diếp cá và viên nang chứa cao Diếp cá 47

4.2. Về nghiên cứu xây dựng công thức cho viên nang chứa cao Diếp cá 47

4.3. Về xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho viên nang chứa cao Diếp cá 48

Chươg 5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49

5.1. Kết luận 49

5.2. Kiến nghị 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY