Đề tài Nghiên cứu về công tác lập dự án Bất động sản. Lấy ví dụ tại công ty TSQ Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CHUNG VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 3

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 3

1.1.1. Khái niệm về đầu tư phát triển: 3

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển: 3

1.1.3. Dự án đầu tư, dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản. 5

1.1.3.1. Khái niệm dự án đầu tư, dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản. 5

1.1.3.2. Đặc trưng của dự án đầu tư phát triển: 8

1.1.3.3. Vai trò của dự án đầu tư đối với doanh nghiệp: 8

1.1.4. Chu kỳ dự án đầu tư : 9

1.2. CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP: 10

1.2.1. Mục đích và yêu cầu của công tác lập dự án: 10

1.2.1.1. Khái niệm: 10

1.2.1.2. Mục đích của công tác lập dự án đầu tư đối với doanh nghiệp: 10

1.2.1.3. Yêu cầu của công tác lập dự án: 11

1.2.2. Các tiêu thức đánh giá chất lượng công tác lập dự án đầu tư: 11

1.2.3 Quy trình lập dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam 12

1.2.3.1 Lựa chọn lĩnh vực, hình thức nội dung đầu tư: 12

1.2.3.2 Xác định địa điểm đầu tư: 13

1.2.3.3 Đăng ký đầu tư, thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư: 13

1.2.3.4 Lập báo cáo khả thi 13

1.2.3.5 Thẩm định, phê duyệt dự án 14

1.2.3.6 Thực hiện khảo sát phụ vụ bueoéc lập hồ sơ thiết kế: 15

1.2.3.7 Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công và Tổng dự toán: 15

1.2.3.8 Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình: 15

1.2.5. Các nội dung nghiên cứu trong quá trình lập dự án Bất động sản 16

1.2.5.1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư Bất động sản(sự cần thiết phải đầu tư dự án): 16

1.2.5.2. Nghiên cứu về sản phẩm và thị trường mục tiêu của dự án: 17

1.2.5.3. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án: 17

1.2.5.6. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án 19

1.2.6. Các phương pháp sử dụng trong quá trình lập dự án đầu tư: 19

1.2.6.1. Phương pháp thu thập thông tin 19

1.2.6.2 Phương pháp dự báo 20

1.2.6.3. Phương pháp cộng chi phí 21

1.2.6.4. Phương pháp phân tích độ nhạy 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP ĐỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY TSQ VIỆT NAM 23

2.1 Tổng quan về công ty TSQ Việt Nam 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty : 23

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty 24

2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm qua 24

2.1 Thực trạng lập dự án Bất động sản tại công ty TSQ Việt Nam 25

2.1.1 Các dự án bất động sản mà công ty đã và đang lập 25

2.1.2. Các dự án trong tương lai của công ty 31

2.1.2 Đánh giá công tác lập dự án Bất động sản tại công ty TSQ 32

2.1.2.1 Đánh giá công tác lập dự án Bất động sản tại công ty TSQ Việt Nam 32

2.1.2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong công tác lập dự án Bất động sản tại công ty. 34

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY TSQ VIỆT NAM 37

3.1. Các giải pháp chung 37

3.1.1 Đầu tư nguồn nhân lực 37

3.1.1 Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác lập dự án 38

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty TSQ Việt Nam 39

3.2.1 Hoàn thiện quy trình lập dự án tại Công ty: 39

3.2.2 Giải pháp cho từng nội dung lập dự án 40

2.3.2.3 Giải pháp hoàn thiện phương pháp sử dụng trong công tác lập dư án. 43

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY