Đề tài Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại

Mục lục Mục lục . i Danh mục các từ viết tắt . iv Phần mở đầu. 1 Chương I: Tổng quan chung về chỉ sốgiá xuất nhập khẩu . 7 I. Khái niệm về chỉ số giá hàng hoá xuất khẩu, chỉ số giá hàng hoá nhập khẩu (gọi tắt là chỉ số giá xuất nhập khẩu) và một số đặc điểm cơ bản về chỉ số giá xuất nhập khẩu doTổng cục Thống kê Việt Nam công bố hiện nay. 7 I.1. Định nghĩa và một số đặc điểm cơ bản của chỉ số giá xuất nhập khẩu. 7 I.2. Một số đặc điểm cơ bản về phương pháp tính toán chỉ số giá xuất nhập khẩu và phương pháp tính toán chỉ số giá của Tổng cục Thống kê Việt Nam . 8 II. Một số nét cơ bản về chỉ số giá xuất nhập khẩu tại một số nước trên thế giới hiện nay . 19 II.1. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Liên Hợp Quốc . 19 II.2. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Ôxtrâylia . 21 II.3. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Canađa . 22 II.4. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Nhật Bản . 22 II.5. Những nét khác biệt giữa các loại chỉ số giá xuất nhập khẩu nêu trên và so với chỉ số giá xuất nhập khẩu của Việt Nam. 22 II.6. Một số luận điểm cơ bản hìnhthành chỉ số giá xuất nhập khẩu có tính thương mại cao trong giai đoạn mới hiện nay . 36 Kết luận . 45 Chương II: Thực trạng chỉ số giá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đối với chỉ số giá xuất nhập khẩu . 46 I. Thực trạng xây dựng, tính toán của hệ thống chỉ số giá xuất nhập khẩu do Tổng cục Thống kê công bố hiện nay . 46 I.1. Cấu trúc của chỉ sốgiá . 46 I.2. Thiết kế dàn mẫu tổng thể . 47 I.3. Lựa chọn mẫu (cách chọn mẫu sau khi thiết kế xong dàn mẫu tổng thể) . 51 I.4. Tổ chức thu thập giá và phương pháp tính chỉ số giá . 57 I.5. Bảo dưỡng mẫu và chu kỳ chọn mẫu điều tra . 60 I.6. Các giai đoạn trong tính toán chỉ số giá xuất nhập khẩu của Tổng cục Thống kê Việt Nam . 65 II. ứng dụng chỉ số giá xuất nhập khẩu của TCTK xây dựng và công bố hiện nay trong hoạt động kinhdoanh và điều hành, quản lí Nhà nước về thương mại . 68 II.1. ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp . 68 II.2. ứng dụng trong quản lí kinh tế vĩ mô . 71 III. Nhu cầu thực tế về chỉ số giá phục vụ kinh doanh và điều hành, quản lí Nhà nước về thương mại . 73 III.1. Đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp . 73 III.2. Đối với điều hành, quản lí Nhà nước về thương mại . 75 Kết luận . 77 IV. Khái niệm về chỉ số giá xuất nhập khẩu phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh các doanh nghiệpvà điều hành, quản lý Nhà nước về Thương mại (chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại) . 78 IV.1. Khái niệm chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại . 78 IV.2. Một số đặc điểm của chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại . 78 Chương III: Một số định hướng cơ bản về xây dựng và công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh và điều hành, quản lý Nhà nước về thương mại. 79 I. Một số định hướng cơ bản về xây dựng chỉ sốgiá . 79 I.1. Mục đích xây dựng chỉ số giá xuất nhập khẩu Thương mại . 79 I.2. Về cấu trúc chỉ sốgiá xuất nhập khẩu . 79 I.3. Dàn mẫu tổng thể và dàn mẫu đại diện . 80 I.4. Về giá cả để tính chỉ số giá xuất nhập khẩu. 96 I.5. Về thu thập giá để tính chỉ sốgiá xuất nhẩp khẩu. 96 I.6. Về phương pháp tính và quyền số của chỉ số giá xuất nhập khẩu. 96 I.7. Về xử lí các bất thường trong tính chỉ số giá. 100 II. Một số định hướng cơ bản về công bố chỉ sốgiá . 103 II.1. Về nội dung công bố . 103 II.2. Về tần suất công bố. 103 II.3. Về hình thức côngbố . 103 II.4. Về cơ quan công bố và nội dungcông bố. 104 III. Kiến nghị và đề xuất. 105 III.1. Đối với Bộ Công Thương. 105 III.2. Đối với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính . 105 III.3. Đối với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 105 Kết luận . 106 Phụ lục . 107 Tài liệu tham khảo . 119

Mục lục

Mục lục . i

Danh mục các từ viết tắt . iv

Phần mở đầu. 1

Chương I: Tổng quan chung về chỉ sốgiá xuất nhập khẩu . 7

I. Khái niệm về chỉ số giá hàng hoá xuất khẩu, chỉ số giá hàng hoá nhập khẩu (gọi tắt là chỉ số giá xuất nhập khẩu) và một số đặc điểm cơ bản về chỉ số giá xuất nhập khẩu doTổng cục Thống kê Việt Nam công bố hiện nay. 7

I.1. Định nghĩa và một số đặc điểm cơ bản của chỉ số giá xuất nhập khẩu. 7

I.2. Một số đặc điểm cơ bản về phương pháp tính toán chỉ số giá xuất nhập khẩu và phương pháp tính toán chỉ số giá của Tổng cục Thống kê Việt Nam . 8

II. Một số nét cơ bản về chỉ số giá xuất nhập khẩu tại một số nước trên thế giới hiện nay . 19

II.1. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Liên Hợp Quốc . 19

II.2. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Ôxtrâylia . 21

II.3. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Canađa . 22

II.4. Nội dung, tiêu chí chung của chỉ số giá xuất nhập khẩu của Nhật Bản . 22

II.5. Những nét khác biệt giữa các loại chỉ số giá xuất nhập khẩu nêu trên và so với chỉ số giá xuất nhập khẩu của Việt Nam. 22

II.6. Một số luận điểm cơ bản hìnhthành chỉ số giá xuất nhập khẩu có tính thương mại cao trong giai đoạn mới hiện nay . 36

Kết luận . 45

Chương II: Thực trạng chỉ số giá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đối với chỉ số giá xuất nhập khẩu . 46

I. Thực trạng xây dựng, tính toán của hệ thống chỉ số giá xuất nhập khẩu do Tổng cục Thống kê công bố hiện nay . 46

I.1. Cấu trúc của chỉ sốgiá . 46

I.2. Thiết kế dàn mẫu tổng thể . 47

I.3. Lựa chọn mẫu (cách chọn mẫu sau khi thiết kế xong dàn mẫu tổng thể) . 51

I.4. Tổ chức thu thập giá và phương pháp tính chỉ số giá . 57

I.5. Bảo dưỡng mẫu và chu kỳ chọn mẫu điều tra . 60

I.6. Các giai đoạn trong tính toán chỉ số giá xuất nhập khẩu của Tổng cục Thống kê Việt Nam . 65

II. ứng dụng chỉ số giá xuất nhập khẩu của TCTK xây dựng và công bố hiện nay trong hoạt động kinhdoanh và điều hành, quản lí Nhà nước về thương mại . 68

II.1. ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp . 68

II.2. ứng dụng trong quản lí kinh tế vĩ mô . 71

III. Nhu cầu thực tế về chỉ số giá phục vụ kinh doanh và điều hành,

quản lí Nhà nước về thương mại . 73

III.1. Đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp . 73

III.2. Đối với điều hành, quản lí Nhà nước về thương mại . 75

Kết luận . 77

IV. Khái niệm về chỉ số giá xuất nhập khẩu phục vụ trực tiếp hoạt

động kinh doanh các doanh nghiệpvà điều hành, quản lý Nhà nước

về Thương mại (chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại) . 78

IV.1. Khái niệm chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại . 78

IV.2. Một số đặc điểm của chỉ số giá xuất nhập khẩu thương mại . 78

Chương III: Một số định hướng cơ bản về xây dựng và công bố

chỉ số giá xuất nhập khẩu phục vụ trực tiếp hoạt động kinh

doanh và điều hành, quản lý Nhà nước về thương mại. 79

I. Một số định hướng cơ bản về xây dựng chỉ sốgiá . 79

I.1. Mục đích xây dựng chỉ số giá xuất nhập khẩu Thương mại . 79

I.2. Về cấu trúc chỉ sốgiá xuất nhập khẩu . 79

I.3. Dàn mẫu tổng thể và dàn mẫu đại diện . 80

I.4. Về giá cả để tính chỉ số giá xuất nhập khẩu. 96

I.5. Về thu thập giá để tính chỉ sốgiá xuất nhẩp khẩu. 96

I.6. Về phương pháp tính và quyền số của chỉ số giá xuất nhập khẩu. 96

I.7. Về xử lí các bất thường trong tính chỉ số giá. 100

II. Một số định hướng cơ bản về công bố chỉ sốgiá . 103

II.1. Về nội dung công bố . 103

II.2. Về tần suất công bố. 103

II.3. Về hình thức côngbố . 103

II.4. Về cơ quan công bố và nội dungcông bố. 104

III. Kiến nghị và đề xuất. 105

III.1. Đối với Bộ Công Thương. 105

III.2. Đối với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính . 105

III.3. Đối với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 105

Kết luận . 106

Phụ lục . 107

Tài liệu tham khảo . 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY