Đề tài Nghiên cứu các thành ngữ tiếng hán hiện đại nói về quan niệm đẳng cấp truyền thống

目录 前言 . 41.课题选择的理由 42.研究对象及其范围 43.研究目的 54.研究方法 55.研究的语料库 66.论文结构 6第一章:现代汉语成语与中国传统等级观念概述 7一、成语概述 71.成语概念 72.汉语成语的性质及范围 82.1.四言定位 122.2.构成凝定 152.3.风格典雅 152.4.传承习用 153.汉语成语的演变 153.1.整体变化 163.2.个体变化 173.2.1.意义转移 173.2.2.意义扩大 173.2.3.色彩变化 173.2.4.语体变化 173.3.色彩变化 173.4.语形变化 18二、中国传统等级观念概述 181.中国传统文化概述 181.1.文化在成语中的反映 211.2.成语中所体现的文化 242.等级观念简介 282.1.等级观念的起源及嬗变 282.2.等级观念与宗法制的关系 292.3.等级观念与儒学的关系 303.小结 30第二章: 反映传统等级观念的现代汉语成语研究 32一、等级观念成语的解析 321.以社会职位划分为“上下有等” 321.1.君本位观念 331.2. 官本位观念 341.3. 师本位观念 341.4. 主本位观念 352.以血缘划分为“亲疏有间” 353.以辈分、年龄划分为“长幼有序” 353.1. 家庭方面 35(1)家长制观念 35(2)辈份和排行观念 363.2. 社会方面 364.以性别划分为“男女有别” 374.1. 夫本位观念 374.2. 贞操观念 385.贫富有差 38二、从等级观念成语看中国古代思想观念及社会生活 391.成语反映中国古代人们的思想观念 391.1.哲学方面 401.2.宗教方面 401.3.伦理方面 402.成语反映中国古代人们的生活状况 412.1.就衣食住行而言 412.2.就婚姻丧葬而言 423.成语反映中国古代人们的处世方式 423.1.就上层等级而言 423.2.就下层等级而言 424.小结 43第三章: 课题研究结果应用于实践 441.如何运用汉语成语 441.1.运用应具备的条件 441.1.1.积累 441.1.2.选择 441.2.运用的要求 441.2.1.认真负责 451.2.2.准确自然 451.2.3.繁简适宜 451.2.4.风格统一 461.3.运用的技巧 461.3.1.常用与变用 461.3.2.明用与暗用 481.3.3.单用与连用 481.3.4.肯用与否用 492.教学应用 502.1. 扩大成语的积累 502.2. 掌握成语来源 502.3. 教师应该向学生介绍成语的基本表现形式及其使用目的 502.4.成语使用要注意感情色彩 503.汉越成语的翻译方法 513.1.用汉越词 513.1.1.被全部借用的汉越成语 513.1.2.被借用一部分的汉语成语 533.2.用相当的越语成语 543.3.直接译出原文成语的意义 554.小结 56结语 57参考资料 59附录:反映等级观念的汉语成语(按汉语拼音音序排列)

前言

. 4

1.

课题选择

的理由

4

2.

研究

象及其范

4

3.

研究目的

5

4.

研究方法

5

5.

研究的

6

6.

6

第一章

:

汉语

与中国

传统

级观

念概述

7

一、成

概述

7

1.

概念

7

2.

汉语

的性

及范

8

2.1.

四言定位

12

2.2.

构成凝定

15

2.3.

格典雅

15

2.4.

15

3.

汉语

的演

15

3.1.

整体

16

3.2.

个体

17

3.2.1.

义转

17

3.2.2.

义扩

17

3.2.3.

色彩

17

3.2.4.

17

3.3.

色彩

17

3.4.

18

二、中国

传统

级观

念概述

18

1.

中国

传统

文化概述

18

1.1.

文化在成

中的反映

21

1.2.

中所体

的文化

24

2.

级观

28

2.1.

级观

念的起源及嬗

28

2.2.

级观

念与宗法制的关系

29

2.3.

级观

念与儒学的关系

30

3.

30

第二章

:

反映

传统

级观

念的

汉语

研究

32

一、等

级观

念成

的解析

32

1.

以社会

位划分

上下有等

” 32

1

1.

君本位

33

1

2.

官本位

34

1

3.

本位

34

1

4.

主本位

35

2.

以血

划分

疏有

” 35

3.

分、年

划分

幼有序

” 35

3

1.

家庭方面

35

1

)家

35

2

份和排行

36

3

2.

社会方面

36

4.

以性

划分

男女有

” 37

4

1.

夫本位

37

4

2.

38

5.

富有差

38

二、从等

级观

念成

看中国古代思想

念及社会生活

39

1.

反映中国古代人

的思想

39

1.1.

哲学方面

40

1.2.

宗教方面

40

1.3.

理方面

40

2.

反映中国古代人

的生活状况

41

2.1.

就衣食住行而言

41

2.2.

就婚姻

葬而言

42

3.

反映中国古代人

世方式

42

3.1.

就上

而言

42

3.2.

就下

而言

42

4.

43

第三章

:

课题

研究

用于

44

1.

如何运用

汉语

44

1.1.

运用

的条件

44

1.1.1.

44

1.1.2.

选择

44

1.2.

运用的要求

44

1.2.1.

负责

45

1.2.2.

准确自然

45

1.2.3.

适宜

45

1.2.4.

46

1.3.

运用的技巧

46

1.3.1.

常用与

46

1.3.2.

明用与暗用

48

1.3.3.

用与

48

1.3.4.

肯用与否用

49

2.

教学

50

2.1.

大成

50

2.2.

掌握成

来源

50

2.3.

师应该

向学生介

的基本表

形式及其使用目的

50

2.4.

使用要注意感情色彩

50

3.

越成

的翻

方法

51

3.1.

51

3.1.1.

被全部借用的

越成

51

3.1.2.

被借用一部分的

汉语

53

3.2.

用相当的越

54

3.3.

直接

出原文成

的意

55

4.

56

结语

57

参考

59

:反映等

级观

念的

汉语

(按

汉语

拼音音序排列)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY