Đề tài Nghiên cứu các dịch vụ bán buôn, bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Mục lục Nội dung TrangMở đầu 1 Chương I: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ bán buôn, bán lẻ 7 1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bản lẻ 7 1.1.1. Khái niệm và phân loại bán buôn, bán lẻ 7 1.1.2. Vị trí và vai trò của bán buôn, bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân 14 1.1.3. Chức năng của bán buôn, bán lẻ 17 1.2. Đặc điểm và mô hình tổ chứcdịch vụ bán buôn, bán lẻ 18 1.2.1. Đặc điểm 18 1.2.2. Mô hình tổ chức 19 1.3. Những xu hướng phát triển mới của dịch vụ bán buôn, bán lẻ 22 1.3.1. Xu hướng tập trung hoá hình thành các tập đoàn lớn chuyên kinh doanh thương mại 22 1.3.2. Xu hướng toàn cầu hoá, các doanh nghiệp mở rộng dịch vụ bán buôn, bán lẻ ra ngoài biên giới quốc gia 23 1.3.3. Thương mại điện tử bán buôn, bán lẻ 23 1.3.4. Sự hội nhập chức năngbán buôn, bán lẻ của các thương nhân 24 1.3.5. Phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng 25 1.3.6. Nhượng quyền thương mại phát triển sâu rộng hơn 25 1.4. Sự cần thiết nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam 25 1.4.1. Yêu cầu chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước 25 1.4.2. áp lực cạnh tranh của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 26 1.4.3. Vì sự phát triển bền vững kinh tế ư xã hội đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam 28 Chương 2: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của một số nước trên thế giới 29 2.1. Hoa Kỳ 29 2.1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Hoa Kỳ 29 2.1.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ 30 2.1.3. Mô hình hoạt động và phương thức bán buôn, bán lẻ 32 2.1.4. Một số mô hình tổ chức bán buôn, bán lẻ 42 2.2. Nhật Bản 44 2.2.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Nhật Bản 44 2.2.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Nhật Bản 45 2.2.3. Mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh 51 2.3. Trung Quốc 56 2.3.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Trung Quốc 56 2.3.2. Các chế định pháp lý 57 2.3.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lýkinh doanh 65 2.4. Thái Lan 69 2.4.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan 69 2.4.2. Các chế định pháp lý vềdịch vụ bán buôn, bán lẻ 70 2.4.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan 74 2.5. Một số bài học kinh nghiệm của các nước 78 2.5.1. Về các định chế pháp lý 78 2.5.2. Về mô hình hoạt động bán buôn, bán lẻ 80 2.5.3. Về phương thức tổ chức quảnlý kinh doanh của thương nhân 83 Chương 3: giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở việt nam thời gian tới năm 2010, tầm nhìn 2020 88 3.1. Thực trạng những vấn đề đặt ra đối với dịchvụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam hiện nay 88 3.1.1. Thực trạng dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian qua 88 3.1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở nước ta hiện nay 97 3.2. Bối cảnh và điều kiện mới đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian tới 103 3.2.1. Những xu hướng mới của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế 103 3.2.2. Những cơ hội và thách thức mới đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở nước ta 106 3.3. Quan điểm và phương hướng phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian tới 1083.3.1. Các quan điểm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ 108 3.3.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam thời gian tới 109 3.3.3. Phương hướng phát triển dịch vụbán buôn, bán lẻ 110 3.4. Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt nam thời gian tới 111 3.4.1. Nhóm giải pháp đổi mới và hoàn thiện các chế định pháp lý về dịch vụ bán buôn, bán lẻ 111 3.4.2. Nhóm giải pháp tăng cường năng lực triển khai ứng dụng các mô hình hoạt động thương mại bán buôn, bán lẻ hiện đại tiên tiến của thế giới 115 3.4.3. Nhóm giải pháp phát triển các phương thức quản lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ hiện đại ở Việt Nam 117 3.4.4. Các giải pháp khác 119 Kết luận123 Tài liệu tham khảo 125 Phụ Lục 127

Mục lục

Nội dung Trang

Mở đầu 1

Chương I: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ bán buôn, bán lẻ 7

1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bản lẻ 7

1.1.1. Khái niệm và phân loại bán buôn, bán lẻ 7

1.1.2. Vị trí và vai trò của bán buôn, bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân 14

1.1.3. Chức năng của bán buôn, bán lẻ 17

1.2. Đặc điểm và mô hình tổ chứcdịch vụ bán buôn, bán lẻ 18

1.2.1. Đặc điểm 18

1.2.2. Mô hình tổ chức 19

1.3. Những xu hướng phát triển mới của dịch vụ bán buôn, bán lẻ 22

1.3.1. Xu hướng tập trung hoá hình thành các tập đoàn lớn chuyên kinh

doanh thương mại 22

1.3.2. Xu hướng toàn cầu hoá, các doanh nghiệp mở rộng dịch vụ bán buôn,

bán lẻ ra ngoài biên giới quốc gia 23

1.3.3. Thương mại điện tử bán buôn, bán lẻ 23

1.3.4. Sự hội nhập chức năngbán buôn, bán lẻ của các thương nhân 24

1.3.5. Phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng 25

1.3.6. Nhượng quyền thương mại phát triển sâu rộng hơn 25

1.4. Sự cần thiết nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán buôn,

bán lẻ ở Việt Nam 25

1.4.1. Yêu cầu chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước 25

1.4.2. áp lực cạnh tranh của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 26

1.4.3. Vì sự phát triển bền vững kinh tế ư xã hội đất nước và nâng cao chất

lượng cuộc sống của người dân Việt Nam 28

Chương 2: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của một số nước trên thế giới 29

2.1. Hoa Kỳ 29

2.1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Hoa Kỳ 29

2.1.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ 30

2.1.3. Mô hình hoạt động và phương thức bán buôn, bán lẻ 32

2.1.4. Một số mô hình tổ chức bán buôn, bán lẻ 42

2.2. Nhật Bản 44

2.2.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Nhật Bản 44

2.2.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Nhật Bản 45

2.2.3. Mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh 51

2.3. Trung Quốc 56

2.3.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Trung Quốc 56

2.3.2. Các chế định pháp lý 57

2.3.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lýkinh doanh 65

2.4. Thái Lan 69

2.4.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan 69

2.4.2. Các chế định pháp lý vềdịch vụ bán buôn, bán lẻ 70

2.4.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan 74

2.5. Một số bài học kinh nghiệm của các nước 78

2.5.1. Về các định chế pháp lý 78

2.5.2. Về mô hình hoạt động bán buôn, bán lẻ 80

2.5.3. Về phương thức tổ chức quảnlý kinh doanh của thương nhân 83

Chương 3: giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ bán

buôn, bán lẻ ở việt nam thời gian tới năm 2010, tầm nhìn 2020 88

3.1. Thực trạng những vấn đề đặt ra đối với dịchvụ bán buôn, bán lẻ ở

Việt Nam hiện nay 88

3.1.1. Thực trạng dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian qua 88

3.1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển dịch vụ

bán buôn, bán lẻ ở nước ta hiện nay 97

3.2. Bối cảnh và điều kiện mới đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn,

bán lẻ của Việt Nam thời gian tới 103

3.2.1. Những xu hướng mới của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế 103

3.2.2. Những cơ hội và thách thức mới đối với việc phát triển dịch vụ bán

buôn, bán lẻ ở nước ta 106

3.3. Quan điểm và phương hướng phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ

của Việt Nam thời gian tới 108

3.3.1. Các quan điểm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ 108

3.3.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam thời gian tới 109

3.3.3. Phương hướng phát triển dịch vụbán buôn, bán lẻ 110

3.4. Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt nam thời gian tới 111

3.4.1. Nhóm giải pháp đổi mới và hoàn thiện các chế định pháp lý về dịch vụ

bán buôn, bán lẻ 111

3.4.2. Nhóm giải pháp tăng cường năng lực triển khai ứng dụng các mô hình

hoạt động thương mại bán buôn, bán lẻ hiện đại tiên tiến của thế giới 115

3.4.3. Nhóm giải pháp phát triển các phương thức quản lý kinh doanh bán

buôn, bán lẻ hiện đại ở Việt Nam 117

3.4.4. Các giải pháp khác 119

Kết luận123

Tài liệu tham khảo 125

Phụ Lục 127

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY