Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam

Mặt đƣờng bê tông asphalt chiếm tỷ trọng lớn trong mạng lƣới đƣờng ô tô trên thế giới và ở Việt Nam do những ƣu điểm về: chất lƣợng khai thác, giá thành và mức độ thuận lợi trong thi công. Theo số liệu thống kê, hơn 70% tổng số chiều dài đƣờng cao tốc trên thế giới, 72% tổng chiều dài đƣờng cao tốc ở Đức và hơn 80% tổng chiều dài mạng lƣới đƣờng ở Việt Nam sử dụng kết cấu mặt đƣờng bê tông asphalt [18]. Bê tông asphalt là hỗn hợp vật liệu đàn nhớt dẻo, trong điều kiện nhiệt độ cao, thể hiện tính dẻo, sức chống cắt thấp, biến dạng không hồi phục tăng, mặt đƣờng dễ bị lƣợn sóng và lún vệt bánh xe. Ngƣợc lại, khi nhiệt độ thấp, bê tông asphalt trở nên giòn, chịu mỏi kém, dễ bị nứt nẻ, bong tróc. Với cả hai loại hình hƣ hỏng này thì rủi ro sẽ càng cao nếu mặt đƣờng chịu tác dụng của tải trọng giao thông lớn. Các tiêu chuẩn của thế giới và tiêu chuẩn Việt Nam đã quy định về đặc tính của bê tông asphalt làm mặt đƣờng. Dƣới ảnh hƣởng của nhiệt độ và tải trọng, hai vấn đề cần bổ sung và xem xét: khả năng chống lún và chịu mỏi của bê tông asphalt. Thông qua thí nghiệm lún vệt bánh xe, chiều sâu lún tƣơng quan với số lƣợt tác dụng của tải trọng đƣợc xác định. Thông qua thí nghiệm mỏi, tuổi thọ mỏi và các đƣờng đặc tính mỏi của vật liệu đƣợc xác định. Từ những kết quả thí nghiệm đó có thể đánh giá khả năng chống lún và chống mỏi của vật liệu làm mặt đƣờng ô tô, phục vụ cho quá trình thiết kế và thi công

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC