Đề tài Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Sở giao dịch 1 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ 3

1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CƠ BẢN CỦA NHTM 3

1.1. Khái niệm NHTM 3

1.2. Hoạt động cơ bản của NHTM 4

1.2.1. Hoạt động huy động vốn 4

1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu 4

1.2.1.2. Nguồn tiền gửi 5

1.2.1.3. Nguồn đi vay 5

1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 7

1.2.3. Hoạt động trung gian 7

2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

2.1. Đặc trưng hoạt động tín dụng ngân hàng 8

2.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 8

2.2.1. Căn cứ theo hình thức phân cấp tín dụng 8

2.2.2. Căn cứ theo thời hạn cho vay 9

2.2.3. Căn cứ theo hình thức bảo đảm tín dụng 10

2.2.4. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 11

2.2.5. Căn cứ xuất xứ tín dụng 11

2.3. Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng 11

3. HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

3.1. Khái niệm hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại 13

3.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tín dụng 14

3.2.1. Các chỉ tiêu về nợ quá hạn 14

3.2.2. Tỷ lệ mất vốn 16

3.2.3. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng trên tổng thu nhập 16

3.2.4. Mức sinh lời vốn tín dụng (MSLVTD) 17

3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại 17

3.3.1. Yếu tố thuộc về ngân hàng 17

3.3.1.1. Trình độ cán bộ ngân hàng 17

3.3.1.2. Chiến lược kinh doanh 18

3.3.1.3. Chính sách tín dụng 18

3.3.1.4. Quy trình tín dụng 19

3.3.1.5. Hệ thống thông tin tín dụng 19

3.3.1.6. Hiệu quả công tác huy động vốn 20

3.3.1.7. Công tác tổ chức ngân hàng 20

3.3.1.8. Vấn đề kiểm tra, giám sát, thanh tra 21

3.3.2. Yếu tố bên ngoài 21

3.3.2.1. Khách hàng 21

3.3.2.2. Yếu tố khác 23

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH 1-NHCTVN 26

1. KHÁI QUÁT VỀ NHCTVN 26

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26

1.1.1. Cơ cấu tổ chức 26

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 26

1.2. Hoạt động cơ bản 27

1.2.1. Huy động vốn 27

1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 29

1.2.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 29

1.2.4. Kế toán và lợi nhuận 30

2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 1-NHCTVN 31

2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng 31

2.1.1.Về qui mô tín dụng 31

2.1.2. Về cơ cấu tín dụng 32

2.2. Hiệu quả tín dụng 35

2.2.1. Chỉ tiêu về nợ quá hạn 35

2.2.2. Tỷ lệ mất vốn 38

2.2.3. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay trên tổng thu nhập 39

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 41

3.1. Kết quả đạt được 41

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 43

3.2.1. Hạn chế 43

3.2.2. Nguyên nhân 44

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 1-NHCTVN 49

1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH 1-NHCTVN 49

1.1. Định hướng phát triển của Sở giao dịch 1-NHCTVN 49

1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Sở giao dịch 1-NHCTVN 50

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG SỞ GIAO DỊCH 1-NHCTVN 51

2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 51

2.2. Nâng cao công tác thẩm định 52

2.3. Kiểm tra và giám sát đối với những khoản tín dụng 52

2.4. Tăng cường khả năng huy động vốn 54

3. KIẾN NGHỊ 55

3.1. Kiến nghị với NHCTVN 55

3.2. Kiến nghị với NHNN 55

3.3. Kiến nghị với Nhà nước 56

KẾT LUẬN 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY