Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Dịch vụ và Thương mại (TSC)

Lời mở đầu 1

Chương I 2

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 2

1.1 Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 2

1.1.1. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp 2

1.1.2.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 3

1.1.2.1. Khái niệm vốn 3

1.1.2.2 Phân loại vốn 4

1.1.2.2 Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 8

1.1 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 9

1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 9

1.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 11

1.2.2.1. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn 11

1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 13

1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 14

1.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi 16

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 17

1.3.1. Các nhân tố thuộc về phía Nhà nước 17

1.3.2. Các nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp 19

1.3.2.1. Loại hình doanh nghiệp 19

1.3.2.2. Cơ cấu vốn và chi phí vốn 20

1.3.2.3. Trình độ lao động 21

1.3.2.4. Hiệu quả huy động vốn của doanh nghiệp 22

1.3.2.5. Nhân tố thị trường 23

1.3.3. Các nhân tố khác 24

Chương II

Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn

tại công ty Dịch vụ và Thương mại TSC 25

2.1. Giới thiệu chung về công ty Dịch vụ và Thương mại TSC 25

2.1.1 Giới thiệu về công ty 25

2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 25

2.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty Dịch vụ và Thương mại TSC trong những năm gần đây 27

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty Dịch vụ và Thương mại TSC 29

2.2.1. Thực trạng vốn của công ty 29

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty TSC 39

2.2.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 39

2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 40

2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 44

2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty dịch vụ và thương mại

TSC 49

2.3.1. Kết quả 49

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 51

Chương III: Giải pháp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty

dịch vụ và thương mại TSC 55

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 55

3.1.1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 55

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dịch vụ và

thương mại TSC 56

3.2.1. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 56

3.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu 58

3.2.3. Tích cực tiết kiệm chi phí kinh doanh để tăng lợi nhuận 59

3.2.4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên công ty 60

3.2.5. Tăng cường đầu tư đổi mới tài sản cố định 61

3.2.6. Đẩy mạnh công tác thu nhập thông tin, nghiên cứu thị trường 62

3.2.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn

lưu động 63

3.3. Kiến nghị 63

3.3.1. Kiến nghị đối với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 63

3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước 64

3.3.2.1. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi 64

3.3.2.2.Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý 65

3.3.2.3. Ban hành các văn bản hướng dẫn về xuất nhập khẩu 65

3.3.2.4. ổn định kinh tế vĩ mô 66

Kết luận 68

Tài liệu tham khảo 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY